تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : وحيد قاسمي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمود کتابي-دکتر فريدون وحيدا

تاريخ دفاع : 5/12/80

رشته و گرايش : جامعه شناسي

استاد مشاور : -

گونه شناسي و تبيين فرهنگ سياسي دانشجويان شاغل به تحصيل در ايران

چكيده

عنوان پايان نامه حاضر «گونه شناسي و تبيين فرهنگ سياسي دانشجويان شاغل به تحصيل در ايران – سال تحصيلي 80-1379» است. نظام هاي سياسي مشتمل بر دو بعد هستند : ساخت سياسي و فرهنگ سياسي . فرهنگ سياسي پديده اي چهار بعدي است و شامل باورهاي سياسي، ارزشهاي سياسي، دانش سياسي و احساسات سياسي مي شود. بر اساس اين چهاربعد ، ما مي توانيم انواع مختلفي از فرهنگ سياسي را تعريف نماييم. فرهنگ سياسي چهارچوبي است كه رفتار سياسي در آن شكل مي گيرد.

اين تحقيق داراي دو هدف توصيفي و تبييني است. محقق به دنبال آن است كه به دو سؤال اصلي پاسخ دهد: 1– دانشجويان را به لحاظ سياسي در چند گونه يا نوع مي توان گروه بندي كرد؟ 2-كدام عوامل بر نوع فرهنگ سياسي دانشجويان در ايران تاثيرگذار بوده است؟

متغير وابسته در اين تحقيق گونه هاي فرهنگ سياسي است. متغيرهاي مستقل شامل دين داري ، رويدادهاي سياسي، موقعيت اجتماعي-اقتصادي ، سطح استفاده از انواع رسانه هاي جمعي ، جنسيت و ساخت خانواده هستند. روش تحقيق پيمايشي است. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه است. پرسشنامه داراي اعتبار و پايايي قابل قبول مي باشد. جامعه آماري تحقيق شامل 1404880 نفر دانشجوياني هستند كه طي سال تحصيلي 80-1379 در دانشگاههاي دولتي و آزاد اسلامي به تحصيل اشتغال داشته اند. نمونه آماري نيز شامل 1398 نفر از دانشجويان در شش استان كشور (اصفهان، تهران، آذربايجان شرقي، خراسان، خوزستان و كرمان) مي شود. شيوه نمونه گيري سهميه اي است. سهميه ها بر اساس چهار متغير جنس، مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي و نوع دانشگاه (دولتي و آزاد) تخصيص يافته است. اصلي ترين روش آماري مورد استفاده تحليل مميز مي باشد.

در مرحله اول ، با تركيب شش متغير اثربخشي سياسي بيروني، اثربخشي سياسي دروني، باور به آزادي نشر، ارزش آزادي نشر، اطمينان به مسئولين سياسي و احساسات مرتبط با نظام سياسي سه گونه فرهنگ سياسي تعريف و مشخص گرديد. اين سه گونه عبارتند از مشاركت جويان پس رونده ، ميانه ها و مشاركت كنندگان پيش رونده. هر يك از گونه ها به ترتيب 7/38 % ، 9/47 % و 4/13 % از دانشجويان را به خود اختصاص داده اند.

در مرحله دوم روابط بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل مورد كندوكاو قرار گرفت. اثر پنج متغير مستقل بر متغيرهاي وابسته از لحاظ آماري معني دار بوده است. اين متغيرها عبارتند از دين داري ، رويدادهاي سياسي، موقعيت اجتماعي – اقتصادي ، سطح استفاده از انواع رسانه بوسيله دانشجويان و جنسيت. اثر متغير ساخت خانواده بر متغير وابسته نيز معني دار نبوده است.

واژه هاي كليدي

گونه شناسي ، فرهنگ سياسي ، باورهاي سياسي ، ارزشهاي سياسي، دانش سياسي، احساسات سياسي.