تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/4/79

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر محمد فشارکي-دکتر سيد مهدي نوريان

نام و نام خانوادگي : سيد محمد خالدغفاري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مهدي محقق

فرهنگ اصطلاحات آثار شيخ اشراق، سهروردي

چكيده

اين رساله پژوهشي است دربارة استخراج و ترتيب و تنظيم و شرح و توضيح اصطلاحات فلسفي و منطقي و عرفاني آثار فارسي و عربي شيخ شهاب‏الدين يحيي بن حبش بن اميرك سهروردي مشهور به شيخ اشراق كه حاصل آن ، استخراج و شرح يكصد و هفت اصطلاح اصي و يكصد و دو اصطلاح فرعي از اصطلاحات آثار شيخ است.

از آن جا كه متون نظم و نثر فارسي مملو از تعابير و اصطلاحات فلسفي و منطقي است ، وجود چنين مجموعة مدون و مشروح ، هم در جهت رفع نياز پژوهندگان و دانشجويان خواهد بود و هم مي‏تواند شاهد بارزي بر توانايي زبان فارسي براي بيان افكار و مقاصد علمي – فلسفي باشد.

بديهي است كه طالبان تحقيق و تفحص در افكار و انديشة حكيم متأله شهاب‏الدين سهروردي و تشنگان زلال معرفت ناب اشراقي او كه مبتني بر فرهنگ خسرواني ايران باستان و ايمان و عرفان راستين اسلامي است ،‌ بيشترين خط را از اين رساله خواهند داشت.

اين رساله در عمل به دو بخش تقسيم مي‏شود . بخش اول كه شامل پيشگفتار و مقدمات است در 65 صفحه است ،‌بخش دوم كه بخش اصلي رساله است 330 صفحه است و هشت صفحه آخر رساله هم در برگيرنده فهارس مختلف است . در تهيه اين رساله علاوه بر آثار شيخ اشراق كه شامل 12 اثر فلسفي فارسي و عربي از آثار شيخ مي‏شود از حدود چهل منبع ديگر هم استفاده شده است.