تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 22/12/79

رشته و گرايش : جغرافياي انساني - برنامه ريزي شهري

استاد مشاور : دکتر حسن بيک محمدي

نام و نام خانوادگي : حميدرضا وارثي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيروس شفقي

تحليلي از مشكلات مسكن در شهراصفهان

چكيده

بحث تحقيق حاضر راجع به موضوع تحليلي از مشكلات مسكن در شهر اصفهان مي‏باشد، درباره مشكلات مسكن شهري است كه گروهي نميه جهانش خوانند وگروهي ديگر بهشت برين، شهرمساجد، سرزمين هنر پرور، موزه خاورميانه يا به قول ناصر خسرو جهانگرد مشهور (نيكوتر و آبادترين سرزمين پارسي‏گو ) شهري كه همه سياحان جهان آن را ستوده‏اند ، شهري كه زيباترين اثر معماري جهان و گرانبهاترين شاهكارهاي آسيا (گنبد شسخ لطف اله و گنبد تاج‏الملك)، در دامان آن سر به فلك كشيده و شهري كه نويسنده كتاب گنجينه آثار تاريخي اصفهان دربارة آن چنين نوشته است ‹‹ تصور نمي‏رود كه هيچ شهري در دنيا براي معرفيي آثار اسلامي با اصفهان قابل مقايسه باشد. ›› شهري كه در دورة صفويه به پايتختي انتخاب شد و به صورت بسيار مدرن درآمد شهري كه شاهد روزگاراني بس درخشان بوده و وضعيت طبيعي، جنس خاك، آب فراوان، وسعت كافي، همواري زمين و و هواي دلپذير آن همواره اين ناحيه را آباد و پر جمعيت نگاه داشته، سرزمين افسانه‏اي كه پروراننده بزرگان زيادي و شاهد بزرگترين افتخارات و عظيم ترين اثرات هنري، ادبي، فرهنگي و ديگر آثار اسلامي و ملي در طول حيات خود بوده است و به همين دلايل اصفهان يكي از ده شهر برگزيده يونسكو به عنوان ميراث جهاني است و به قولي، شهر ونيز بي‏همتاست پاريس را به عنوان عروس جهان مي‏شناسند، آمستردام بي‏نظير است و اصفهان هم در جهان همتا ندارد.

اكنون اين شهر با اين اوصاف دچار مشكلات عديدة شهري از جمله ترافيك، آلودگي هوا، مسكن و ... مي‏باشد. در اين رساله سعي شده تا يكي از مشكلات اين شهر يعني مسكن شهري مورد بررسي قرار گيرد و بر همين اساس در دوازده فصل ابعاد گوناگون مسئله مورد بررسي قرار گرفته كه عبارتند از:

فصل اول : كليات كه شامل موضوع تحقيق، اهداف و فرضيات مي‏باشد.

فصل دوم : مباني نظري و سابقه پيدايش موضوع شامل : تعاريف مسكن، مفاهيم، سابقه پيدايش مشكلات مسكن در جهان، ايران و شهر اصفهان مورد بررسي قرارگرفته است.

فصل سوم : بررسي ويژگيهاي تاريخي، جغرافيايي و جمعيتي شهر آورده شده است.

فصل چهازم : بررسي شاخصهاي مسكن شامل كميت مسكن، تراكم خانوار در واحدهاي مسكوني، تراكم نفر در اطاق، تراكم نفر در واحد مسكوني، شاخصهاي بهداشتي و رفاهي، شاخص دوام مسكن و قدمت و عمر مساكن، مورد بررسي واقع شده است.

فصل پنجم : اجزاء توليد مسكن شامل تسهيلات و اعتبارات تكنولوژي ساخت نيروي انساني و دستمزد و مصالح ساختماني مورد بررسي قرار گرفته است.

فصل ششم : شامل زمين و مسائل مربوط به آن مي‏باشد.

فصل هفتم : در مورد هزينه مسكن و اجزاء آن بحث شده است.

فصل هشتم : در مورد مساكن استيجاري مطالعه شده است.

فصل نهم : شهرهاي جديد اصفهان مورد بررسي قرار گرفته است.

فصل دهم : بافت‏هاي قديمي و فرسوده شهر اصفهان ارزيابي شده‏اند.

فصل يازدهم : مديريت مسكن در سه بخش خصوصي، دولتي و تعاوني مورد بررسي قرارگرفته است.

فصل دوازدهم : در اين فصل نهايتا از فصول مختلف نتيجه‏گيري شده و پيشنهاداتي در زمينه رفع مشكلات مسكن ارائه شده است.