تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمد گنجي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر رسول رباني خوراسگاني- دکتر علي رباني خوراسگاني

تاريخ دفاع : 4/4/87

رشته و گرايش : جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي

تحليل عوامل جامعه شناختي مؤثربرميزان احساس شادي سرپرستان خانوار درشهراصفهان

چكيده

پژوهش حاضرکه به سنجش ميزان احساس شادي سرپرستان خانوارهاي شهراصفهان و عوامل اجتماعي- فرهنگي مؤثر بر آن مي پردازد، از نظر کنترل شرايط پژوهش يک بررسي پيمايشي، از نظر وسعت، پهنانگر و از نظر زماني، مقطعي است (نيمه دوم سال1386).جامعه آماري آن کليه سرپرستان خانوارهاي شهر اصفهان مي باشدکه درسال 1385 ،441782 نفر بوده اندوحجم نمونه مقتضي براساس فرمول کوکران384 نفرتعيين شده است که به دليل توزيع بيشتر پرسشنامه 394 پرسشنامه مورد تحليل قرارگرفته است.به طوريکه پرسشنامه طراحي شده باروايي سازه هاي مناسب (براساس ضريب آلفاي کرونباخ) برحسب نسبت خانوارهاي هر منطقه،در بين مناطق مختلف شهر اصفهان توزيع شده است.

کنکاش در سؤالات و فرضيات پژوهش، منجر به نتايجي گرديده که برخي از آنها به شرح زير است. ميانگين احساس شادي در بين سرپرستان خانوارها 23/56 بوده (بعد احساسي 37/59، بعداجتماعي 42/55 و بعد شناختي 88/53) و از بين متغيرهاي زمينه اي و جمعيت شناختي مورد مطالعه، شادي سرپرستان خانوار برحسب جنس، وضعيت تاهل، نوع مسکن، استعمال سيگار، شغل،ميزان تحصيلات و وضعيت سلامتي روحي و جسمي متفاوت است.همچنين متغيرهاي سرمايه اجتماعي، سرمايه فرهنگي، رضايت ازامکانات منطقه اي، ميزان برخورداري ازحقوق شهروندي،ميزان منزلت نقشي (کارآمدي اجتماعي، خانوادگي و فردي)، دينداري، وضعيت اوقات فراغت، درآمد، ورزش هفتگي وگوش دادن به موسيقي با احساس شادي سرپرستان داراي همبستگي مستقيم است. بطوريکه مدل بدست آمده از متغيرهاي مؤثر، براساس رگرسيون چندگانه با روش گام به گام، 45 درصد از واريانس احساس شادي در جامعه آماري را تبيين مي کند.

واژه هاي کليدي: شادي،سرمايه اجتماعي،سرمايه فرهنگي،برخورداري ازحقوق شهروندي،رضايت ازامکانات منطقه اي،منزلت نقشي (کارآمدي اجتماعي،خانوادگي وفردي)، دينداري، فعاليت هاي اوقات فراغت