تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : بهرام بيات

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مهدي اديبي سده- دکتر رسول رباني خوراسگاني

تاريخ دفاع : 1/2/87

رشته و گرايش : جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر وحيد قاسمي

تبيين جامعه‌شناختي احساس امنيت در بين شهروندان تهراني

چكيده

تحقيق حاضر با هدف بررسي متغيرهاي مؤثر بر احساس امنيت در شهر تهران صورت پذيرفته است. متغيرهاي مطرح در اين پژوهش شامل عوامل فردي و خانوادگي، ميزان بروز جرايم، انتظار از پليس، در معرض جرم واقع شدن، تأمين و رفاه اجتماعي، پرداخت رسانه‌اي، سرمايه اجتماعي و فضاي شهري مي‌باشند كه رابطه هر يك از اين متغيرهاي نسبتاً كلان با اجزاء و عناصري چند، با متغير وابسته تحقيق يعني احساس ناامني مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

براي چارچوب نظري تحقيق بنا به تناسب موضوع، نظريه‌هاي جامعه‌شناختي، مطالعات امنيتي و روانشناسي اجتماعي انتخاب و نظريات انديشمندان اين سه حوزه مورد بررسي و بهره‌برداري قرار گرفت و بر اين مبنا با تدوين مدل تحقيق سؤالات و فرضيات تحقيق از نظريه‌ها استخراج گرديد.

روش تحقيق در اين بررسي از نوع پيمايشي و اطلاعات به وسيله پرسشنامه جمع‌آوري گرديد. جامعه آماري تحقيق شامل شهروندان بالاي 18 سال ساكن شهر تهران مي‌باشد كه بر اساس سرشماري سال 1385 تعداد 5.967.526 نفر مي‌باشند كه تعداد 778 نفر از آنان به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چندمرحله‌اي در 5 منطقه تهران انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. در اين تحقيق براي پايايي از آزمون آلفاي كرونباخ و براي روايي از تكنيك گروههاي شناخته شده استفاده شد. براي آزمون روابط متغيرها از تحليل‌هاي آماري t، آناليز واريانس، رگرسيون چند متغيرو مدل معادلات ساختاري EQS استفاده شد كه عمده‌ترين يافته‌ها به شرح زير مي‌باشد:

1- ميزان احساس ناامني از حيث جنسيت، منطقه محل سكونت، تأهل، سن پاسخگويان متفاوت است.

2- بين ميزان احساس ناامني و متغيرهاي ميزان بروز جرايم، انتظار از پليس، پرداخت رسانه‌اي، هويت، اعتماد، تعلق محله‌اي و كالبد شهري رابطه معني‌دار وجود دارد.

كليدواژه‌ها: امنيت، احساس امنيت، پرداخت‌رسانه‌اي، سرمايه اجتماعي، فضاي شهري، قرباني شدن