تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مرتضي رشيدي آشجردي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد مهدي نوريان

تاريخ دفاع : 4/6/87

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سيد محمدرضا ابن الرسول

مقدمه، تصحيح و تحشية منتخب روضه الناظر و نزهه الخاطر عزالدين کاشي

چكيده

روضه ­الناظر و نزهه ­الخاطر جنگي است کهن و با ارزش مشتمل بر منتخبي از بهترين و زيباترين اشعار فارسي و عربي تا قرن هفتم هجري قمري که عزالدين عبدالعزيز کاشي از مؤلفان و شاعران پايان سدة هفتم و آغاز سدة هشتم هجري، آن را گردآوري و تدوين کرده­است. شعرهاي برگزيده نشان مي­دهد مؤلف تسلط خوبي بر ادب عرب و عجم داشته و ديوان بسياري از بزرگان را مطالعه کرده ­است.

رسالة حاضر مقدمه، تصحيح و تحشية منتخب روضه الناظر بر اساس چند نسخة خطي از اين اثر است که به روش تصحيح انتقادي متون سامان يافته است. افزون بر اين و ضمن معرفي مجموعه و شناسايي شاعران جنگ، به بررسي و تحليل ويژگيهاي سبکي مؤلف و تبيين و تفسير نکات ذيل پرداخته­ايم:

1- مؤلف ابياتي از شاعران بزرگ آورده که در ديوان فعلي آنها نيست و به همين جهت روضه الناظر متن معتبري است که مي­تواند راهگشاي تصحيح برخي ديوانها باشد؛

2- اين جنگ تعدادي از شاعران ناشناخته را معرفي مي­کند که حافظ و برخي شاعران پس از قرن هفتم از آنها متأثر بوده­اند؛

3- در اين مجموعه به تعدادي از گويندگان ادب فارسي و عربي برمي­خوريم که هنوز ناشناخته­اند و معرفي و انتشار اشعار آنها مي­تواند زينت­بخش اوراق درخشان ادب پارسي باشد؛

4- روضه ­الناظر در زمينة ادبيات تطبيقي و مضامين مشترک فارسي و عربي متني معتبر و درخور اعتناست.

کليد واژه­ها: تصحيح، روضه ­الناظر و نزهه ­الخاطر، عزالدين عبد العزيز کاشي، مضامين مشترک، ادبيات تطبيقي.