تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : صفر قائدرحمتي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر علي زنگي آبادي- دکتر جمال محمدي

تاريخ دفاع : 23/6/87

رشته و گرايش : جغرافياي انساني - برنامه ريزي شهري

استاد مشاور : دكتر همايون صفايي

تحليل فضايي آسيب پذيري مساکن شهري در برابر زلزله (نمونه موردي: شهر اصفهان)

چكيده

موضوع تأمين ايمني شهرها و شهروندان در برابر مخاطرات طبيعي، يکي از اهداف اصلي برنامه ريزي شهري است و پژوهش در خصوص آسيب پذيري مساکن شهري و شناخت ميزان آسيب پذيري آنها در مقابل مخاطرات طبيعي، بسيار ضروري است. با توجه به اين مهم، اهداف پژوهش حاضر شامل: شناسايي وضعيت آسيب پذيري مساکن شهر اصفهان در برابر خطر زلزله، شناسايي وضعيت آسيب پذيري شهروندان اصفهان در مواقع بحراني و در نهايت دستيابي به راه حل هاي برنامه ريزي شهري در مواجهه با خطر زلزله مي باشد.

نوع تحقيق به صورت توصيفي، تحليلي و مبتني بر مشخصات کمي و کيفي مساکن شهر اصفهان است. جامعه آماري مساکن شهر اصفهان و روش و طرح نمونه برداري به صورت نمونه برداري احتمالي مي باشد.

ابزار گرد آوري داده ها علاوه بر استفاده از آمارهاي موجود در زمينه وضعيت کمي و کيفي مساکن شهر اصفهان از ابزار هاي مشاهده، پرسش نامه، كارميداني، منابع اينترنتي و منابع كتابخانه اي نيز استفاده شده است.

نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد: 1- بر اساس تحليل هاي صورت گرفته 68/93 درصد متغيرهاي تأثيرگذار بر آسيب پذيري مساکن شهر اصفهان، همان 40 متغير مورد بررسي در رساله مي باشند. 2- متغيرهاي «داشتن بيمه زلزله»، «نحوة استقرار ساختمان در زمين» و «داشتن کپسول اطفا حريق»، به ترتيب به عنوان تعيين کننده ترين متغيرهاي تأثيرگذار بر ميزان آسيب پذيري مساکن شهر اصفهان مطرح هستند که بيشترين تغييرات متغير وابسته (ميزان آسيب پذيري مساکن شهر اصفهان) را توضيح مي دهند. 3- از نظر شاخص دسترسي مساکن شهر به مراکز امداد و نجات، به ويژه آتش نشاني، مرکز اورژانس و مرکز پليس، شهر اصفهان در مواقع بحراني مانند زلزله هاي احتمالي، وضعيت بسيار نامطلوبي دارد. 4- بر اساس تحليل صورت گرفته، مناطق هفت، سه و يک، به ترتيب آسيب پذيرترين مناطق شهر مي باشند.

واژگان کليدي: تحليل فضايي، آسيب پذيري، زلزله، مسکن.