تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : علي حيدري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر جمال محمدي- دکتر اصغر ضرابي

تاريخ دفاع : 12/4/87

رشته و گرايش : جغرافياي انساني - برنامه ريزي شهري

استاد مشاور : -

بررسي و تحليل عوامل موثر بر تقاضاي مسکن اجتماعي و ارائه الگوي بهينه آن در شهر ياسوج

چكيده

مسکن اجتماعي به واحدهايي اطلاق مي شود که سطح زير بناي مفيد آنها بين 50 تا 70 متر مربع بوده و به صورت انبوه و براي تأمين مسکن خانوارهاي کم در آمد احداث مي شود.، سياست ساخت مسکن اجتماعي از شروع برنامه دوم توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي کشور(1377-1373) آغاز گرديد در برنامه مذکور احداث 250000 واحد مسکوني پيش بيني شد که استان کهگيلويه و بوير احمد در جنوب غربي کشور را نيز شامل مي شد.

دراين پايان نامه ، مسکن اجتماعي در شهر ياسوج (مرکز استان کهگيلويه و بوير احمد ) مورد بررسي قرار گرفته است. شناخت عوامل موثر در انتخاب مسکن اجتماعي در شهر ياسوج هدف اصلي اين پايان نامه مي باشد. روش تحقيق پيمايشي و ابزار جمع آوري اطلاعات ، پرسشنامه مي باشد . حجم نمونه انتخاب شده 200 خانوار مي باشد که با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده اند و پرسشنامه بين آنها توزيع گرديده است و با استفاده از آزمونهاي آماري نظِير آزمون کاي اسکوير χ2 ، آزمون t، آزمون فريدمن Friedman ، آزمون کروسکال واليس Kruskal-wallis و آزمون آناليز واريانس يک طرفه One – way ANOVA در فاصله اطمينان 99 و 95درصد ، بررسي شدند.

نتايج مطالعات آماري به دست آمده از پرسشنامه نشان داد که عوامل اقتصادي ، مساحت واحد مسکوني و دسترسي به خدمات شهري به ترتيب مهمترين فاکتورهاي موثر بر تقاضاي مسکن اجتماعي در شهر ياسوج مي باشند و همچنين ديگر اولويت هاي مورد نظر خانوارها شناخته شدند.

کليد واژه ها: شهر، مسکن اجتماعي ، ياسوج