تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : يحيي بوذري نژاد

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سعيد بيناي مطلق

تاريخ دفاع : 9/6/87

رشته و گرايش : فلسفه

استاد مشاور : دکتر غلامحسين ابراهيمي- دكتر محمود بيناي مطلق

هنر و زيبايي نزد افلوطين

چكيده

هنر و زيبايي نزد افلوطين (203 -273 م ) جايگاه مهمي را به خود اختصاص داده است . افلوطين در مجموعه آثار خود که امروزه بنام انئادها ( نهگانه ها) معروف است به مباحث گوناگون فلسفه پرداخته است و از جمله در دو رساله : رساله ششم از نهگانه اول و رساله هشتم از نه گانه پنجم به مساله هنر و زيبايي پرداخته است . البته در رساله هاي ديگر اين مجموعه نيز اشاره ها و گاه تحليل هاي عميقي در مورد زيبايي و هنر مشاهده مي شود. در اين پايان نامه هنر و زيبايي نزد افلوطين را با توجه به مجموعه آثار او مورد بررسي و تحليل قرار داده ايم تا اهداف زير تحقق يابد :

1– تبيين رابطه وجود و زيبايي از نظر افلوطين

2– تبيين رابطه زيبايي و معرفت

3– تبيين رابطه هنر نزد افلوطين و پيوند آن با زيبايي

4– تبيين رابطه عشق و زيبايي نزد افلوطين

اما آنچه به عنوان نتيجه حاصل از بررسي هنر و زيبايي نزد افلوطين مي توان برشمرد ، بايد گفت در فلسفه افلوطين زيبايي شناسي ، معرفت شناسي و هستي شناسي در يکديگر تنيده شده اند به گونه اي که نمي توان زيبايي شناسي را بدون توجه به معرفت شناسي و هستي شناسي مورد بررسي قرار داد . به بيان روشنتر راه معرفت يافتن زيبا شدن است و با زيباشدن ، هستي شناسي و معرفت به هستي تحقق مي يابد.

کليد واژه: احد، اقنوم، زيبايي، عقل، معرفت، نفس، هنر