تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمد عباس زاده

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر رسول رباني خوراسگاني- دکتر وحيد قاسمي

تاريخ دفاع : 3/10/87

رشته و گرايش : جامعه شناسي

استاد مشاور : -

بررسي عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در امور شهري (مورد مطالعه: شهر اصفهان)

چكيده

افزايش جمعيت و شهرنشيني به عنوان پديده اي فراگير مخصوصا در کلان شهرهاي بسياري از کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از جمله ايران و مشکلات ناشي از آن، باعث شده است، بسياري از نظريه پردازان به مشارکت شهروندان در امور شهري توجه خاصي نمايند. هدف تجقيق حاضر، بررسي مشارکت شهروندان در امور شهري و تاثير عوامل جامعه شناختي و روانشناختي بر آن بوده است.

روش تحقيق، پيمايشي بوده و براي سنجش متغيرهاي مستقل و(اجتماعي، گرايشي، ارزشي و ...) و متغيرهاي وابسته(ميزان مشارکت فرهنگي و اجتماعي شهروندان)، تعداد700 نفر پاسخگو، به شيوه نمونه گيري چندمرحله اي، از بين سرپرستان خانوارهاي 7 منطقه شهرداري اصفهان، به عنوان نمونه نهايي انتخاب، و به پرسشنامه هاي تهيه شده، پاسخ گفته اند.

روشهاي آماري مورد استفاده، شامل تحليل واريانس يکطرفه، رگرسيون چندمتغيره و تحليل مسير هستند. براي محاسبه ضرايب مسير- از جمله اثرهاي علي کل و اثرات غيرمستقيم و ضرايب استاندارد مسير و ضرايب همبستگي چندگانه براي معادلات ساختاري، از برآوردهاي روش ليزرل استفاده گرديده است. کليه آمارها و اطلاعات تحقيق حاضر، از طريق نرم افزار Spss16 ، برآورد شده است.

نتايج تحقيق، حکايت از آن دارد که بيشتر شهروندان اصفهاني، مشارکت بالايي در امور شهري داشته و در مجموع، به ترتيب، متغيرهاي «عوامل اجتماعي و گرايشي، بيشترين تاثير و متغيرهاي«رفاه غير مادي، تامين نيازهاي اوليه و فرهنگي»،کمترين تاثير را بر ميزان مشارکت کل شهروندان در امور شهري داشته اند. ميزان اثرات تحليل شده کلي نشان مي دهد که متغيرهاي مستقل مورد استفاده در اين پژوهش، 50 درصد تغييرات متغير وابسته را تبيين کرده اند.50 درصد بقيه، مربوط به ساير متغيرهاست که در مدل مورد استفاده، آورده نشده اند.

واژگان کليدي: مشارکت، مشارکت اجتماعي، مشارکت فرهنگي، عوامل اجتماعي، عوامل گرايشي، عوامل فرهنگي و رفاه غير مادي