تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : يعقوب احمدي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر وحيد قاسمي- دکتر بهجت يزدخواستي

تاريخ دفاع : 3/10/87

رشته و گرايش : جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر رسول رباني خوراسگاني

ميزان دموکراتيزه شدن فرهنگ سياسي در ميان شهروندان سنندجي و عوامل مؤثر بر آن

چكيده

دموکراسي يکي از نظام هاي مورد مطالبه در قرون اخير بوده است. تمايل به دموکراسي همواره به نتيجه دلخواه يعني گذار به دموکراسي ختم نشده است و در اين مسير هواداران دموکراسي با چالش ها و مسائل بسياري مواجه شده اند. ايران نيز يکي از کشورهايي است که مطالبه دموکراسي تقريباً از دوره مشروطه به اين سو در آن وجود داشته است و البته در طي اين ساليان با وجود تلاش ها و فرصت هاي متعدد، در گذار ناموفق بوده است. در اين ميان شهر سنندج در استان کردستان يکي از شهرهاي تأثيرگذار است که در زمان هاي مختلف و در زمينه هاي مختلف توجه جامعه ايراني را به خود معطوف نموده است. اين نوشتار نيز عمده تأکيد خود را بر بررسي گونه شناسي فرهنگ سياسي در وهله نخست، و پاره اي از عوامل به ويژه عوامل مبتني بر هويت جمعي در وهله بعد نهاده است. تز مرکزي که اين نوشتار در چارچوب نظري خويش از آن بهره مي برد، نظريه جديد رونالد اينگلهارت و کريستين ولزل درباه فرهنگ سياسي است.

اين نوشتار از نظر کنترل شرايط پژوهش يک بررسي پيمايشي، از نظر وسعت پهنانگر و از نظر زماني، مقطعي است(نيمه دوم سال1386). جامعه آماري آن کلية افراد بالاي 18 سال شهر سنندج مي­باشد و حجم نمونه مقتضي بر اساس فرمول کوکران 340 نفرتعيين شده است. به طوري که پرسشنامه طراحي شده با روايي سازه­هاي مناسب(براساس ضريب آلفاي کرونباخ) برحسب نسبت سن، منطقه محل سکونت و تحصيلات افراد توزيع شده است. نتايج تحقيق حاکي از وجود نوع فرهنگ سياسي مستعد دموکراسي در ميان مردم ساکن سنندج است. نتايج همچنين نشان از وجود رابطه مثبت ميان انتخاب رويکرد متساهلانه قومي در ابعاد سياسي، فرهنگي و اجتماعي و نوع دموکراتيک فرهنگ سياسي دارند.

واژگان کليدي: دموکراسي/ توسعه سياسي/ قوميت/ فرهنگ سياسي/ رويکرد ديني