تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/7/84

رشته و گرايش : جغرافياي انساني - برنامه ريزي شهري

استاد مشاور : دکتر حسن بيک محمدي

نام و نام خانوادگي : حسين غضنفرپور

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر ايران غازي-دکتر سيروس شفقي

بررسي قابليتها و توانهاي استان كرمان در توسعه گردشگري

چكيده

در اين رساله به بررسي قابليت ها وتوانهاي استان كرمان در توسعه گردشگري پرداخته شده است. اين قابليتها در زمينه هاي تاريخي ، فرهنگي واجتماعي وطبيعي وجغرافيايي است . استان كرمان به دليل قدمت تاريخي ، ويژگي هاي بارز فرهنگي واجتماعي وتنوع اقليمي وطبيعي ، توانمنديهاي فراواني در زمينه گردشگري دارد . شناخت اين توانمنديها ، برنامه ريزي براي استفاده بهينه از آنها ، فراهم سازي امكانات وتسهيلات براي ورود و حضور گردشگران خارجي وداخلي از عواملي است كه توسعه گردشگري به آنها وابستگي نام دارد لذا توانمنديهاي استان در زمينه هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته وسيماي جهانگردي استان ترسيم شده ، امكانات وتسهيلات استان در زمينه گردشگري مورد ارزيابي واقع شده وكمبودها ونقاط ضعف مورد شناسايي واقع شده وپيشنهاداتي جهت رفع آنها ارائه گرديده است. هدف تحقيق اين است كه قابليتهاي استان را در زمينه گردشگري مورد بررسي قرار دهد، وضعيت موجود گردشگري استان را شناسايي كرده و فاصله بين وضع موجود ووضع مطلوب را در نظر گرفته وبراي آن برنامه ريزي كند . موانع وعوامل باز دارنده گردشگري را كه اثر منفي بر گردشگري دارد شناسايي كرده ودر جهت رفع آن اقدام نمايد ونقاط جاذب وقطبهاي گردشگري را در استان مورد توجه قرار داده ودر جهت تمركز گردشگران در اين نقاط برنامه ريزي نمايد وراهكارهاي مناسب براي توسعه گردشگري ارائه نمايد روش تحقيق در اين رساله توصيفي،اسنادي و ميداني بوده وجمع آوري آمار واطلاعات از گردشگران و تجزيه و تحليل آن با استفاده از نرم افزارهاي پيشرفته مد نظر بوده است . نتايج كلي كه از اين رسالهبدست آمده به شرح ذيل است 1- گردشگري استان متاثر از سياستهاي كلي گردشگري كشور بوده وبشدت تحت تاثير شرايط وروابط سياسي ايران با كشورهاي ديگر جهان قرار گرفته . 2- رشد گردشگري در سالهاي قبل از انقلاب وتوقف اين رشد ورشد منفي را در سالهاي پس از انقلاب ضربه جبران ناپذيري بر گردشگري وارد ساخته . 3- رشد تسهيلات وامكانات در سالهاي قبل از انقلاب پا به پاي رشد گردشگران بوده ودر سالهاي پس از انقلاب كاهش چشمگيري داشته است . 4- از سالهاي 1368 به بعد تعداد گردشگران ورودي افزايش يافته اما اين افزايش تدريجي و آرام بوده است. 5- گردشگران استان كرمان با افزايش وكاهش گردشگري كشور هماهنگ بوده ومتناسب با آن كم وزياد شده اند. 6- امكانات وتسهيلات گردشگري استان پاسخگوي نيازهاي جديد گردشگري نيست در بسياري از موارد از اين امكانات موجود به درستي استفاده نمي شود وظرفيت هاي جديد توجيه اقتصادي ندارد . 7- استان كرمان از توانمندي بالايي در گردشگري برخوردار است اما تنها 1 درصد از گردشگران خارجي را جذب كرده است و هدف اصلي گردشگران داخلي نيز نبوده است. 7- براي رسيدن به جايگاه واقعي گردشگري اقدامات همزمان شناسايي ، تبليغات ، ايجاد امكانات وتسهيلات ، بازسازي بناها وآثا تاريخي لازم وضروري است.