تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ئاريوش رحيمي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر جواد خوشحال

تاريخ دفاع : 19/4/85

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : دکتر حسنعلي غيور

برآورد حداكثر بارش و سيلاب محتمل در حوضه كارون شمالي

چكيده

رساله مذكور به برآورد حداكثر بارش و سيلاب محتمل در حوضه آبي كارون شمالي پرداخته است. اين حوضه با وسعت 23883كيلومتر مربع در محل پل شالو يكي از زير حوضه هاي رودخانه كارون محسوب مي گردد .اين رساله در هفت فصل تهيه شده است كه در فصل اول كليات تحقيق شامل تعاريف،موقعيت حوضه و اهميت مساله مي باشد ،در فصل دوم تحت عنوان روش تحقيق ،تاريخچه موضوع ،روش هاي مختلف برآورد و سابقه موضوع در حوضه روش معرفت شناسي تركيبي علمي _سيستماتيك به عنوان روش تحقيق انتخاب گرديده است،در فصل سوم جغرافيايي طبيعي منطقه گروه بندي بارش و دما و هيدرولوژي عمومي حوضه بحث گرديده است ،در فصل چهارم با استفاده از روش هاي آماري ،چگونگي بر آورد مقادير حداكثر بارش و سيلاب ،توزيع داده هاي ثبت شده ،تعيين روند متغييره ها،روابط بارش و سيلاب بررس شده است . درفصل پنجم رساله با استفاده از شاخص استاندار نمودن داده ها بزرگترين سيلاب ها انتخاب شده اند و با بررسي مقادير دبي حداكثر ،بارش و دماي روزانه ،مشخص شد كه رژيم سيلاب هاي منطقه تركيبي بوده است.در فصل ششم شرايط سينوپتيك سيلابهاي بزرگ حوضه(اسفند 1371، سيلاب اسفند 1376 و سيلاب فروردين 1377) با بررسي ساختار سلول هاي فشار در محدود 0 تا 60 درجه شرقي و 0 تا 55 درجه شمالي معين شده كه بالاترين سيلاب ها با قرار گيري موج بادهاي غربي در پهنه شرق درياي مديترانه ،درياي سرخ تا شمال شرقي ايران و اسقرار حداكثر آب قابل بارش بر روي شمال غربي خليج فارس(جزيره آبادان ) منطبق است.درفصل هفتم نتيجه گيري رساله ارائه شده است كه طي آن مناسب بودن روش تركيبي گامبل جهت بر اورد داده هاي حداكثر،وجود روند صعودي در رخداد داده هاي حداكثر در حوضه،برقراري رابطه با تاخير زماني ماهانه در داده هاي ماهانه،تاخير روزانه در داده هاي دبي روزانه،مناسب بودن ضريب 06/7 جهت مدل گامبل(دوره برگشت 10 تا 15 هزار ساله گمبل) و انطباق رخداد سيلابها با سامانه هاي امواج بادهاي غربي ،افزايش دما،و وزش هاي مداري منطبق مي باشد.