تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : امير گندمکار

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدرضا کاوياني- دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان

تاريخ دفاع : 20/6/85

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : -

بررسي سينوپتيك انرژي باد در منطقه سيستان

چكيده

چگونگي توزيع فشار در سطح زمين و ارتفاع خطوط هم فشار (ارتفاع ژئوپتانسيل) در لايه‎هاي مختلف جو، بر بسياري از پديده‎هاي اقليمي و هواشناختي سطح زمين اثر دارد. يکي از پديده‎هاي اقليمي با اهميت باد است که اثرات قابل توجهي بر ديگر پديده‎هاي اقليمي دارد و همچنين عامل مهمي در زندگي انسان است و فرصت‎هايي را در اختيار انسان قرار مي‎دهد و همچنين محدوديت‎هايي را براي زندگي بشر ايجاد مي‎کند.

در اين پژوهش ابتدا با استفاده از آمار 3 ساعته سرعت و جهت وزش باد در 120 ايستگاه سينوپتيك كشور طي سال‌هاي 1372 تا 1382 خورشيدي، پهنه‌هاي بادي كشور مشخص شد. پس از آن وضعيت آماري ميانگين روزانه سرعت وزش باد در ايستگاه‌هاي پهنه بادي سيستاني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و محدوده مكاني و زماني وزش باد در اين منطقه مشخص شد. همچنين الگوهاي توزيع متوسط فشار روزانه در سطح زمين و همچنين الگوهاي هوا در لايه‎هاي 850، 700، 500، 300 و 250 هکتوپاسکال در آسيا، اروپا و شمال افريقا ترسيم و شناسايي شد و سپس ارتباط بين رژيم باد در پهنه بادي سيستاني با توزيع فشار در سطح زمين و الگوهاي هوا در لايه‎هاي مختلف جو مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد که بين رژيم باد در پهنه بادي سيستاني و توزيع فشار در سطح زمين و الگوهاي هوا در لايه‎هاي 850، 700 و 500 هکتوپاسکال ارتباط وجود دارد. به اين ترتيب كه با شروع شكل‌گيري مركز كم‌فشار پاكستان تعداد ايستگاه‌هاي بادخيز و سرعت وزش باد در تمام ايستگاه‌هاي منطقه شروع به افزايش مي‌كند. در اواخر تيرماه و در زماني كه مركز كم‌فشار پاكستان به حداكثر گسترش مكاني خود مي‌رسد و تمام نواحي جنوبي و جنوب شرقي كشور ايران را فرا مي‌گيرد، در لايه‌هاي مياني جو هم مركز پرارتفاع آزور بر روي ايران گسترش مي‌يابد، و در نتيجه سرعت وزش باد در تمام ايستگاه‌هاي منطقه به حداكثر خود مي‌رسد.