تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سيد عبدالعلي کمانه

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدحسين رامشت-دکتر مسعود معيري

تاريخ دفاع : 4/4/85

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : دکتر حسنعلي غيور

نقش تغييرات سطوح اساس محلي و اقليمي دوره کواترنري بر تحولات ژئومورفولوژيکي (مورد مطالعه: حوضه رودخانه کر)

چكيده

در پژوهش هاي ژئومورفولوژي حوضه ها را مي توان از سه ديدگاه مورد مطالعه قرار داد که اين ديدگاه ها عبارتند از I . ديدگاه تاريخي (موريس ديويس و طرفداران نظريه او)، II .کاتاستروفيسم (بزرگي وقوع رويدادها با توجه به بسامد اين رويدادها) و III . ديدگاه سيستمي ( تراز بيلان انرژي و ماده ورودي و خروجي از حوضه هاي ژئومورفيک) . در رساله حاضر حوضه رودخانه کر و تحولات ژئومورفولوژيکي آن از دريچه نئوري سيستمي مورد پژوهش قرار گرفته است . هدف از انجام اين پژوهش تعيين وضعيت تعادلي و پايداري حوضه از گذشته تاحال و در آينده مي باشد . روش انجام تحقيق تعيين ورودي وخروجي ماده و انرژي ( بارش، تابش خورشيدي، تکتونيک و نئوتکتونيک و ...) به حوضه با توجه به سيبرنتيک ميان دادي حوضه ( ژئونرون ها) و هم چنين محاسبه بيلان انرژي و ماده در سطح حوضه با توجه به آنتروپي مثبت و منفي در سطح حوضه بوده است . با استناد به يافته هاي پژوهش حاضر که حاصل برآيند سيبرنتيکي بين فرم و فرآيند در حوضه کر است مي توان با اطمينان اظهار نمود که حوضه در وضعيت پايداري و حالت تعادل ترموديناميکي قرار داشته است که خود اين وضعيت تعادلي موجود، برآيند حالت هاي تعادل ايستا، ديناميکي و يک نواخت است که بر ژئونرون هاي حوضه ( ميان دادهاي ژئومورفولوژيک حوضه) مسلط مي باشند . البته اين حالت براي چند هزار سال آينده نيز پابرجا خواهد بود ولي بايد احتمال وقوع تغييرات کياسيک در حوضه را ناديده نگرفت، چون تغييرات کياسيک در حوضه کر در واقع نوعي ناتعادلي در حوضه کر است که با عدم تعادل اين حوضه کاملا متفاوت است زيرا در اين حالت فقط يک يا چند ژئونرون حوضه رودخانه کر در تعامل با ساير ژئونرون هاي حوضه دچار ناتعادلي خواهد شد ولي ساير ژئونرون ها هم چنان وضعيت تعادلي خود را حفظ خواهند نمود و ژئونرون هائي از حوضه نيز که در سيبرنتيک با ساير ژئونرون هاي حوضه دچار نا تعادلي شده اند به تدريج با قبول وضعيت تعادلي جديد تعامل سيبرنتيک خود را با ساير ژئونرون هاي حوضه به دست خواهند آورد . بنابراين با توجه به وضعيت سيستم ژئومورفيک حوضه در همان وضعيت تعادل ترموديناميکي خود باقي مي ما ند . در نتيجه بهترين روش آمايشي حوضه رودخانه کر از ميان روش هاي ( برنامه ريزي، مديريت ريسک و مديريت بحران) در حوضه که هم مستلزم صرف هزينه هاي گزاف نباشد و هم باعث ايجاد اغتشاش در پايداري و تعادل ژئومورفولوژيک حوضه رودخانه کر نگردد استفاده از شيوه مديريت بحران مي باشـــد.