تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مهربان پارسامهر

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فريدون وحيدا- دکتر فروغ السادات عريضي

تاريخ دفاع : 5/4/85

رشته و گرايش : جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر مهدي کارگرفرد- دکتر محمود شارع پور

بررسي عوامل موثر بر مشاركت زنان در فعاليتهاي ورزشي (مطالعه موردي: استان مازندران)

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي تاثير عوامل موثر بر مشاركت زنان در فعاليتهاي ورزشي است. اين مطالعه با روش پيمايشي و به صورت مقطعي انجام شده است. داده هاي پژوهش از 360 زن كه ابتدا بصورت نمونه گيري طبقه‌اي و سپس به شيوه تصادفي از ميان زنان بين سنين 25 تا 40 ساله سيزده شهر از شهرهاي استان مازندران انتخاب شده بودند جمع آوري گرديده است. ابزار گردآوري داده ها عبارتست از پرسشنامه اصلاح شده مشاركت ورزشي. نتايج:

1) نتايج،تفاوت معنادار مشاركت كنندگان در فعاليت هاي ورزشي را با توجه به نوع حمايت اجتماعي بعمل آمده از زنان براي مشاركت در فعاليت‌هاي ورزشي نشان داده است.

2) نتايج تحليل همچنان نشان داده‌اند كه تفاوت معناداري بين زنان شركت كننده در فعاليتهاي بدني از لحاظ ميزان سودمندي ادراك شده وجود دارد.

3)همچنين نتايج بدست آمده نشان داده است كه بين تمايل فردي ( تمايل رفتاري، عاطفي و شناختي) با ميزان مشاركت زنان در فعاليتهاي ورزشي تفاوت معناداري وجود دارد.

4) اما بين جايگاه اقتصادي- اجتماعي و ميزان مشاركت زنان در فعاليتهاي ورزشي رابطه معناداري مشاهده نشده است.

5) همچنين تفاوت معناداري بين ميزان مشاركت زنان در فعاليتهاي بدني ونحوه دسترسي به امكانات ورزشي مشاهده نگرديده است.

6) نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبي چندگانه نيز نشان داده است كه سه متغير، ورزش كردن اعضاي خانواده، ورزش كردن بهترين دوست، تاهل و خوداثربخشي در مرحله اول و حمايت اجتماعي، سودمندي ادراك شده و تمايل فردي در مرحله دوم توانسته اند بترتيب 6/13 و 4/6 درصد از واريانس متغير تحت مطالعه مشاركت زنان در فعاليتهاي ورزشي را تبيين نمايند.

واژگان كليدي: مشاركت ورزشي، حمايت اجتماعي، سودمندي ادراك شده، تمايل فردي، دسترسي به امكانات، زنان.