تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : احمد علي زاده

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد مهدي نوريان-دکتر مهدي تدين

تاريخ دفاع : 20/3/85

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر اسحاق طغياني

شرح مشكلات راحه الصدور و آيه السرور راوندي به ضميمه ي پژوهش در جنبه هاي ادبي آن

چكيده

كتاب راحة الصدور و آية السرور راوندي به همّت محمد اقبال در سال 1921 م. در ليدن تصحيح و به چاپ رسيده است. متن مصحح ايشان در اين پژوهش مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. هدف از اين پژوهش شرح مشكلات و مبهمات كتاب راحة الصدور و آية السرور، رفع اغلاط،اصلاح سهوهاي اثر‍، روان كردن نثر كتاب ، مشخص كردن ويژگي هاي دستوري و بلاغي و آسان كردن مطالعة آن براي خوانندگان امروزي است . روش تحقيق در اين رساله روش كتابخانه اي و استفاده از اسناد بوده است . مقدمة انگليسي مصحح (محمد اقبال) كه حاوي دقيق ترين اطلاعات در مورد راحة الصدور و آية السرور و مؤلفش راوندي است، به فارسي ترجمه شده، افکار و عقايد راوندي روشن شده است . لغات و تركيبات دشوار و نادر با استفاده از فرهنگ هاي معتبر فارسي و عربي معنا شده، با شواهدي از متن كتاب ارائه شده است. اشعار عربي، آيات و احاديث به فارسي ترجمه شده و حتّي الامكان مآخذ آنها مشخص گرديده است .اشعار فارسي با ضبط صحيح و توضيح كامل مطرح شده، شخصيت هاي تاريخي و اماكن جغرافيايي نيز مورد بررسي قرار گرفته است . در فصول پاياني اغلاط چاپي كتاب رفع شده، مشكلات و جملات دير فهم نثر راحة الصدور وآية الصدور تحليل شده است و نيز نمونه هاي برجسته بلاغي و دستوري اثر مشخص گرديده است.

واژه هاي كليدي: راوندي، راحة الصدور و آية السرور، اصلاح اغلاط، شرح مشكلات، ترجمة فارسي، ويژگي هاي بلاغي.