تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/11/84

رشته و گرايش : جغرافياي انساني - برنامه ريزي روستايي

استاد مشاور : دکتر حسن قره نژاد

نام و نام خانوادگي : عليرضا زارع شاه آبادي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حميدرضا وارثي- دکتر حسن حسيني ابري

بررسي نيازها و اولويت هاي جامعه روستايي از نظر زنان روستائي استان يزد

چكيده

جامعه روستايي استان يزد مانند ديگر جوامع نيازهايي دارد كه اين نيازها معلول مجموعه اي از عوامل مي باشد.

كه در هر شرايطي از لحاظ تعداد، ميزان و نحوه تاثير متفاوتند.

سئوال پژوهش حاضر اين است كه جامعه روستايي استان يزد چه نيازهايي دارد؟ و كدام نياز ها در الويت قرار دارند؟و چه عواملي در بروز آنها موثرند؟ و هدف تحقيق پاسخگويي به اين سئوالات مي باشد.

روش تحقيق پيمايشي بوده و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد.جامعه آماري تحقيق را 4010 نفر از زنان روستايي استان يزد كه در طي سال 1382 در كلاسهاي آموزشي ترويجي جهاد شركت كرده اند. تشكيل مي دهد. با روش نمونه گيري كوكران 394 نفر از آنها بعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد و با روشهاي نمونه گيري طبقه اي و تصادفي ساده افراد نمونه انتخاب و پرسشنامه در بين آنها توزيع گرديد.

تحليل آماري يافته هاي حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمونهاي آماري مناسب انجام شده است.

بر اساس نتايج تحقيق بخشهاي ورزشي، تفريحي، مسكن، حمل و نقل و شيوه آموزش الويت اول، درمان و معابر الويت دوم، زيربنايي و فرهنگي الويت سوم و اشتغال الويت چهارم جامعه روستايي استان يزد مي باشد.

همچنين زنان روستايي در بخش نوع آموزش، آموزش بهداشتي ـ درماني در بخش مراکز آموزشي، آموزش متوسطه در بخش درمان ، پزشك در بخش شيوه آموزش، آموزش فني و حرفه اي در بخش بهداشت، بهداشت روست، در بخش ورزشي، سالن سرپوشيده ورزشي در بخش تجاري، بازاريابي محصولات كشاورزي، در بخش نهاده، دسترسي به ادارات در بخش فرهنگي- مذهبي ، كتابخانه در بخش فرهنگي- تفريحي، پارك در بخش مسکن،‌ وام مسكن در بخش معابر، طرح بهسازي در بخش اشتغال، ايجاد شغل در بخش حمل ونقل، ميني‌بوس (اتوبوس) در بخش تاسيسات، گازرساني و در بخش اجتماعي- عمراني،‌ اجراي طرح هادي ر اولويت اول جامعه روستايي استان يزد مي دانند.

ديگر نتايج تحقيق نشان مي دهد كه 88/5 در صد دهستانها به ميزان بسيار زياد و 78/60 در صد به ميزان زياد نيازمندند و وضعيت (طبيعي، اجتماعي و اقتصادي) روستا و ويژگيهاي (فردي، خانوادگي، اقتصادي، نگرشي و جگونگي گذران اوقات فراغت) روستاييان در نيازها موثر مي باشند.

کلمات کليدي: نياز، الويت، توسعه، روستا، استان يزد