تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : رضا مختاري ملک آبادي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر اصغر ضرابي- دکتر مسعود تقوايي

تاريخ دفاع : 19/6/86

رشته و گرايش : جغرافياي انساني - برنامه ريزي شهري

استاد مشاور : -

تأثير تكنولوژي اطلاعات بر برنامه ريزي كاربري اراضي شهري (نمونه موردي: كاربري هاي فرهنگي- تفريحي در شهر اصفهان)

چكيده

با توسعه فناوري هاي اطلاعاتي ، چهره شهرها، تغييرات بنياديني را پذيرا مي شود و تا آن جايي پيش مي رود که تمام امور زندگي شهروندان، تحت تأثير عصر مجازي قرار مي گيرد ؛کاربري هاي شهري ، تراکم ها ، سرانه ها ، خدمات رساني ، حمل و نقل شهري ، اوقات فراغت شهري و ...، تحول مي يابد و اين تغييرات، همه نيازمند مديريت يکپارچه الکترونيکي است.

اين پژوهش با يک ديد جامع نگر جغرافيايي، تأثيرات ناشي ازتحولات ارتباطات و اطلاعات را در برنامه ريزي کاربري اراضي فرهنگي- تفريحي شهر اصفهان و تغييراتي را که بر ساختارهاي فضايي شهر و الگوي خدمات رساني در زمينه هاي مختلف مديريت شهري بر جاي مي گذارد، مورد بررسي قرار داده و الگوهاي لازم را براي دستيابي به مديريت جامع الکترونيکي شهراصفهان ارائه مي نمايد . دراين ارتباط، مي توان چنين گفت كه در شرايط گسترش ارتباطات و اطلاعات ، كاربري هاي تفريحي - فرهنگي شهر اصفهان ،چه تغييراتي را خواهند پذيرفت، تركيب و حوزه نفوذآنها چگونه تحول مي يابد و چگونه مي توان عدم توزيع و دسترسي نامناسب به كاربري ها و عدم تعادل در سطوح مختلف آنها را به وسيله دستاوردهاي ناشي از اين فناوري جبران نمود؟

نوع پژوهش، كاربردي و روش غالب در اين تحقيق ،اسنادي ، پيمايشي و استقرايي- تحليلي مي باشد.

در نهايت ،از اين پژوهش، نتايج زير به دست آمده است :

- سرانه پيشنهادي طرح تفصيلي در مورد كاربري هاي فرهنگي- تفريحي، در اكثر مناطق يازدهگانه شهر اصفهان، ضعيف بوده و تحقق نيافته است .

- اختلاف زيادي مابين سطح و سرانه كاربري هاي فرهنگي- تفريحي، در مناطق يازدهگانه و شهر اصفهان وجود دارد و بعضي از مناطق، با وجود دارا بودن امكانات و خدمات فرهنگي- تفريحي (بر حسب موازنه سرانه)، از ميزان دسترسي مطلوبي برخوردار نيستند كه اين موضوع ، عدم تعادل در سطوح مختلف را نمايانگر مي سازد.

بنابراين با عنايت به يافته هاي پژوهش كه نشان مي دهد ، شهر اصفهان از لحاظ شاخص هاي فناوري اطلاعات ، شاخص هاي شهروند الكترونيكي و زير ساخت هاي مرتبط با اين فناوري، در وضعيت مطلوبي قرار داشته و شهروندان ساكن در مناطق يازدهگانه نيز تمايل زيادي به مجازي شدن كاربري ها (استفاده از كتابخانه ها ، فرهنگسراها ، موزه ها و ساير مراكز خدمات رساني مجازي) دارند ، با مجازي سازي كاربري ها و استفاده از مظاهر نوين اين فناوري، مي توان به كاهش هزينه ها و ايجاد تعادل در توزيع و دسترسي مناسب به اين كاربري ها در سطح شهر اميدوار بود.

کليد واژه ها: برنامه ريزي کاربري اراضي شهري ، تکنولوژي اطلاعات ، جامعه اطلاعاتي ، شهر الکترونيک، خدمات مجازي شهري