تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمود رئوفي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر رسول رباني خوراسگاني- دکتر نصراله پورافکاري

تاريخ دفاع : 5/12/85

رشته و گرايش : جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر محمود کتابي

موانع فرهنگي ـ اجتماعي توسعه در استان هرمزگان( مطالعه موردي: شهر بندرعباس)

چكيده

توسعه داراي ابعاد پيچيده ، متنوع و متکثر اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، روان شناختي و سياسي است . براي فهم عوامل و موانع توسعه بايد همه مولفه هاي مذکور مورد پژوهش قرار گيرند. اما عناصر فرهنگي-اجتماعي نقشي بنيادي در فرايند توسعه ايفا مي نمايند. در اين پژوهش بر آنيم که دريابيم : چرا عليرغم اينکه در دو دهه گذشته سرمايه گذاري هاي کلان صنعتي، اقتصادي و تجاري در هرمزگان صورت پذيرفته و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي متعددي تاسيس شده اند، اين منطقه توسعه در خور نيافته است و هنوز در زمره مناطق محروم طبقه بندي مي گردد؟

در اين پژوهش با الگو قرار دادن نظريه نوسازي اجتماعي پارسنز و با روش پيمايشي و با استفاده از مقياس ليکرت، تمايزات معنايي (برش قطبين) و فرافکني، خاص گرايي را که يکي از موانع عمده فرهنگي- اجتماعي توسعه محسوب مي گردد ، در شهر بندرعباس مورد آزمون قرار داديم . نتايج بررسي نشان داد که ميانگين خاص گرايي شهروندان بومي (88/2) ، غيربومي (98/2) ، زنان (86/2) ، مردان (93/2) ، اهل سنت (80/2) و شيعيان (95/2) بوده است . شواهد مذکور و مولفه هاي خاص گرايي همچون : اعتماد ، تعهد ، عواطف تعميم نيافته ، پايين بودن سطح تعامل اجتماعي، پايين بودن تحرک اجتماعي و رواني و هنجار بودن خاص گرايي در شهر بندرعباس حاکي از اين است که شهروندان هرمزگان اعم از بومي و غير بومي خاص گرا هستند، اساساً خاص گرايي در اين استان داراي ريشه هاي تاريخي، روان شناختي ، اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي است .

کليد واژه ها: توسعه، نوسازي اجتماعي، خاص گرايي، تعامل اجتماعي، موانع فرهنگي- اجتماعي