تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 31/6/82

رشته و گرايش : جغرافياي انساني - برنامه ريزي شهري

استاد مشاور : دکتر حسن بيک محمدي

نام و نام خانوادگي : حسين صرامي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيروس شفقي-دکتر سيد حسن حسيني ابري

عليتهاي محيطي در روابط شهر و روستا (مورد بخش مركزي شهرستان اصفهان)

چكيده

روابط و مناسبات بين فضاهاي طبيعي و فرهنگي و سكونتگاههاي منطقه كه در قالب شهرها و روستاها متظاهر مي شود ، عامل اصلي تغيير و تحولات بوده كوشش در بهينه سازي و توازن اين روابط موجب پويايي و تحرك و تكامل كاركردها و نيل به توسعه پايدار مي گردد.

اين تحقيق در پي علت يابي و شناخت روابط متقابل بين شهر و روستا در بخش مركزي شهرستان اصفهان و در واقع تحليل روابط بين شهر اصفهان و پسكرانه هاي روستايي آن و پي جوئي در ارائه توصيه هايي براي بهينه كردن اين روابط مي باشد.

در طول مطالعه با عنايت به عنوان تحقيق ، فرضيات ، سئوالات و اهداف كار، نظريه هاي توسعه اي و فضايي مرتبط را بررسي كرده نظريه U.F.R.D روند نيلي و نيز روش تعاوني- كه به حذف تمركز و توزيع فضايي منابع و سرمايه و خدمات مي انجامد - و نيز توسعه يكپارچه و از چند جهت را مناسب تر براي تحليل و جوابگوئي مسائل منطقه يافته پس از تجزيه و تحليل مسأله، هر دو فرضيه تأييد و سئوالات نيز پاسخي مناسب گرفته با اين تفسيركه در اين بخش همه چيز بر محور آب تنظيم شده و وابسته به آنست ضمنا تمركز گرايي شديد (خصوصا در شهر اصفهان) وجود دارد روستاهاي زيادي در شهر ادغام شده و عملا در سراسر منطقه دو پديده حضور هميشگي داشته ، تاثير گذار است زاينده رود و شهر اصفهان (هر چند خود اصفهان زائيده زاينده رود است).

لذا توصيه به پراكنده كردن منابع و سرمايه ها ، انتقال آب بيشتر و بهره وري بهينه از آن، توجه به صنايع كوچك، تبديلي و استقرار آنها در سراسر منطقه اشاعه توريسم و رفع موانع اداري سياسي و مخصوصا فرهنگي آن توسعه بخش ساختمان (به دليل اشتغال زايي و حل مسكن) و غيره مي گردد. كه با رفع تمركز از شهر اصفهان و توزيع منابع، خدمات و فرصتهاي جديد اشتغال به سراسر منطقه خصوصا روستاها تفاوت درآمدي شهر و روستا تعديل و روابط آنها متوازن ، دو طرفه و در بردارنده منافع هر دو خواهد بود.