تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 14/7/81

رشته و گرايش : جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر محمود کتابي

نام و نام خانوادگي : محسن نيازي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فريدون وحيدا

تبيين‌ موانع‌ مشاركت‌ اجتماعي‌ در شهر كاشان‌ در سال‌ 1380

چكيده

مسأله‌ اساسي‌ اين‌ تحقيق‌ شناسايي‌، موانع‌ مشاركت‌ اجتماعي‌ در شهر كاشان‌ مي‌باشد. مشاركت‌ اجتماعي‌ به‌ عنوان‌ مؤلفه‌اي‌ كليدي‌ در تحقيق‌ توسعه‌ و دموكراسي‌ مورد توجه‌ صاحبنظران‌ توسعه‌ قرار گرفته‌ است‌. با توجّه‌ به‌ نقش‌ مشاركت‌ اجتماعي‌ در توانمند سازي‌ انسانها، افزايش‌ بهره‌وري‌، و كاهش‌ حاشيه‌نشيني‌ و تحقق‌ توسعه‌، مطالعه‌ پديده‌ مشاركت‌ اجتماعي‌ بويژه‌ در جامعه‌ ايران‌ كه‌ در دوران‌ گذار از جامعه‌ سنتي‌ به‌ مدرن‌ قرار دارد، از اهميت‌ خاصي‌ برخوردار است‌. مشاركت‌ اجتماعي‌ كنشهاي‌ جمعي‌ آگاهانه‌، داوطلبانه‌ و كم‌ و بيش‌ سازمان‌ يافته‌ افراد در جهت‌ منافع‌ عمومي‌ جامعه‌ اطلاق‌ مي‌شود. در اين‌ تحقيق‌، با تأكيد بر رويكرد تلفيقي‌، نقش‌ عوامل‌ ساختاري‌ در سطح‌ كلان‌ (تمركز گرايي‌ نظامهاي‌ سياسي‌ و اداري‌) ،فرايندهاي‌ مياني‌ (سرمايه‌ اجتماعي‌، ساختار خانواده‌، پايگاه‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ و رسانه‌ هاي‌ گروهي‌) و نيز عوامل‌ فردي‌ در سطح‌ خرد (ويژگيهاي‌ شخصيتي‌ تقديرگريي‌، سنت‌گرايي‌، خاص‌گرايي‌، آينده‌گرايي‌، خوداتكايي‌ و بيگانگي‌ اجتماعي‌ و عوامل‌ فردي‌ چون‌ وضعيت‌ سني‌ و جنسي‌) بر پديده‌ مشاركت‌ اجتماعي‌ مورد توجه‌ و بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌.

روش‌ تحقيق‌ اسنادي‌ و پيمايشي‌ است‌ و تكنيك‌ جمع‌ آوري‌ داده‌ها در مورد فرضيه‌ هاي‌ در سطح‌ مياني‌ و خرد پرسشنامه‌ مي‌باشد.

متغيرهاي‌ تحقيق‌ با استفاده‌ از گويه‌هاي‌ مربوط‌ در قالب‌ مقياس‌ ليكرت‌ مورد سنجش‌ قرار گرفته‌اند. اعتبار و روايي‌ طيفهاي‌ پرسشنامه‌ با استفاده‌ از روش‌ تحليل‌ عامل‌ و آزمون‌ آلفاي‌ كرونباخ‌ مورد تأئيد قرار گرفته‌ است‌. در توصيف‌ در آزمون‌ رابطه‌ متغيرهاي‌ تحقيق‌ از تكنيكهاي‌ آماري‌ تعبيه‌ شده‌ در نظام‌ كامپيوتري‌ spss از جمله‌ ضريب‌ همبستگي‌، واريانس‌ يكطرفه‌، تحليل‌ چند متغيره‌ و تحليل‌ مسير استفاده‌ شده‌ است‌. جامعه‌ آماري‌ تحقيق‌ كليه‌ افراد واقع‌ در سنين‌ فعاليت‌ (15 تا 65 سال‌) شهر كاشان‌ در زمان‌ مطالعه‌ مي‌باشد. حجم‌ نمونه‌ 500 نفر مي‌باشد كه‌ با استفاده‌ از روش‌ سهميه‌اي‌ چند مرحله‌اي‌ و تصادفي‌ ساده‌ انتخاب‌ گرديده‌اند. داده‌هاي‌ جمع‌آوري‌ شده‌ و آزمون‌هاي‌ آماري‌ مربوط‌ در مورد متغيرها و فرضيه‌هاي‌ تحقيق‌، مؤيّد رابطه‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ در فرضيه‌هاي‌ تحقيق‌ بوده‌ و رابطه‌ متغيرهاي‌ تحقيق‌ را تأئيد مي‌نمايند.