تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : جعفر هزارجريبي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر صمد کلانتري-دکتر رسول رباني

تاريخ دفاع : -/1/82

رشته و گرايش : جامعه شناسي

استاد مشاور : -

بررسي ميزان کارآفريني دانش آموختگان علوم انساني در عرصه نشريات فرهنگي و اجتماعي شهر تهران

چكيده

اين رساله شامل پنج بخش: كليات تحقيق, ادبيات كارآفريني, چارچوب نظري و روش تحقيق, يافته هاي تحقيق و نتيجه گيري است. اين تحقيق با اهداف, شناخت ويژگي هاي كارآفريني دانش آموختگان رشته هاي علوم انساني و اجتماعي, شناخت نقش دوره هاي آموزش دانشگاهي در ايجاد كارآفريني, ميزان سهم دانش آموختگان علوم انساني و اجتماعي در كارآفريني, شناسايي انگيزه هاي فردي و اجتماعي و مهارتهاي فردي كارآفرينان آغاز شد و با تدوين 3 فرضيه كلي و 4 فرضيه فرعي و طراحي مدل تحقيق در جامعه مطبوعاتي كشور مورد بررسي و مطالعه تجربي قرار گرفت. حجم نمونه مورد مطالعه 286 نفر از دست اندركاران مطبوعات و نشريات مستقر در شهر تهران بوده است و ابزار جمع آوري اطلاعات, پرسشنامه مي باشد. در اين پژوهش علاوه بر شناسايي مشخصات فردي, ريسك پذيري, نياز به توفيق و خلاقيت توجه شده است.

يافته هاي تحقيق نشان داده است كه بين ويژگيهاي كارآفريني با دارا بودن آموزشهاي رسمي دانشگاهي, مهارتهاي فردي, انگيزه فردي, ريسك پذيري, نياز به توفيق و خلاقيت رابطه معني دار و مثبت وجود دارد و ويژگيهاي كارآفريني دانش آموختگان در عرصه مطبوعات و نشريات مورد تاييد قرار گرفت. همچنين داده هاي به دست آمده حاكي از آن است كه براي ايجاد تحول و توسعه در جامعه بايد به مطبوعات و نشريات فرهنگي و اجتماعي توجه بيشتري شود و به ويژه به فضاي آزاد سياسي, آزادي بيان و به مولفه هاي امنيت فردي و اجتماعي شاغلين در نشريات كشور اهميت داده شود و كارآفريني به عنوان موتور محركه توسعه اجتماعي و اقتصادي محسوب مي شود و اين فرآيند نهايتا منجر به توسعه ملي مي شود.

واژگان كليدي: كارآفريني1 , نشريات و مطبوعات2, مهارت فردي3, ريسك پذيري4, خلاقيت5

1-Entrepreneurship
2-Periodicals
3-Individual Ability
4-Risk Taking
5-Creativity