تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 7/12/82

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر محمدحسن تحريريان

نام و نام خانوادگي : غلامرضا برزگر

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر اکبر افقري

نظريه پردازي در آموزش زبان از طريق كامپيوتر: بررسي رويكردهاي رفتار گرا، تلفيقي، و ارتباطي به آموزش زبان از طريق كامپيوتر

چکيده

اين تحقيق تلاشي است در جهت بررسي سه رويكرد به آموزش زبان از طريق كامپيوتر: رويكرد رفتار گرا، رويكرد ارتباطي و رويكرد تلفيقي. در اين راستا، تعداد 60 نفر آزمودني به سه گروه مبتدي، متوسط و پيشرفته تقسيم شدند. سپس هر يك از گروهها به نوبه خود به طور تصادفي در معرض آموزش با استفاده از سه رويكرد فوق قرار گرفتند. معيار دسته بندي فعاليتهاي هر رويكرد با توجه به پيشينه تحقيقي موجود در اين زمينه تعيين گرديد. ارائه فعاليتها 16 جلسه آموزشي به طول انجاميد كه پس از آن پس آزمون به تمام گروهها ارائه گرديد. اين پس آزمون از دو جهت تحليل گرديد: عملكرد آزمودنيها در آزمون به طور كل، و عملكرد آنها در اجزا آزمون كه عبارت بودند از لغت، دستور و درك مطلب. تحليلهاي آماري نشان دادند كه سطح نقش معناداري در نحوه بهره مندي فراگيرها از فعاليتها دارد. همچنين مهارتها و زير مهارتها به طور معناداري تحت تاثير اين فعاليتها قرار گرفتند. هرچند مهارت عمومي، فعاليتها، و تعامل بين اين دو الگوي تغيير خاصي را نشان ندادند. در پايان چارچوب نويني جهت بررسي آموزش زبان از طريق كامپيوتر ارائه گرديد.

واژه هاي کليدي: آموزش زبان از طريق كامپيوتر، مهارت عمومي زبان، مهارتهاي زبان، رويكردهاي آموزش زبان از طريق كامپيوتر، زبان آموزان