تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 15/4/83

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا طالبي نژاد

نام و نام خانوادگي : سعيد تاکي

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر منصور کوشا

تجزيه و تحليل گفتمان کتب آموزش زبان انگليسي داخلي و خارجي از نظر ايدئولوژي

چکيده

تهيه و تدوين كتب آموزشي زبان انگليسي از دير باز از مسائل بحث برانگيز در برنامه هاي آموزش زبان بوده است چرا كه برخي معتقدند اشاعه و ترويج يك جهان بيني خاص از اهداف موازي در برنامه هاي آموزش زبان است و كتب آموزشي از ابزار عمده در اين راستا بشمار مي آيد.

هدف تحقيق حاضر اين بود كه گفتمان منتخبي از كتب آموزشي زبان انگليسي را كه در بازار جهاني بطور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد بررسي كند و مشخص سازد كه آيا مي توان الگوي فكري خاصي را در آنها پيدا كرد. از طرف ديگر آيا كتبي كه ما در داخل كشوربدين منظور تاليف كرده ايم نمايانگر بينش خاصي است؟ بعبارت ديگر، در اين تحقيق سعي برآن بود كه در صورت وجود الگوي ايدئولوژيك خاصي در كتب آموزش زبان انگليسي آن الگو مشخص گردد.بمنظور توصيف الگوهاي ايدئولوژيك غالب در اين كتابها، مكالمات اين كتب با استفاده از روش تجزيه تحليل انتقادي كلام مورد بررسي قرار گرفت.اين الگوي تجزيه و تحليل كلام برگرفته از الگوي پيشنهادي فركلاف (1989 Fairclough,) مي باشد. در اين روش با استفاده از برخي ويژگي هاي گفتمان نظير رابطه اجتماعي گويشوران، نقش آنها در جامعه، موضوع مورد صحبت و همچنين تجزيه و تحليل ويژگي هاي زبانشناختي گفتمان، رويكرد ايدئولوژيك نويسنده مشخص گرديد.تايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه ظاهرا در گفتمان كتب آموزشي زبان انگليسي خارجي اصول نظام سرمايه داري و تكيه بر فرهنگ مصرف گرايي حاكم است. از سوي ديگر، در كتب آموزش زبان داخلي، بنظر مي رسد كه گفتمان اين كتب در راستاي اصول و موازين پس از انقلاب اسلامي باشد.