تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/12/82

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر محمدحسن تحريريان

نام و نام خانوادگي : منصور توکلي

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر اکبر افقري

پژوهشي مجدد در مورد سازة روايي آزمون هاي خواندن و درک مطلب انگليسي براي اهداف ويژه

چکيده

هدف اصلي اين پژوهش تحقيق در مورد سازة روايي آزمون هاي خواندن و درك مطلب انگليسي براي اهداف ويژه مي باشد. در اين تحقيق، دو سئوال اساسي مطرح بوده است: 1- آيا سازة خواندن و درك مطلب انگليسي براي اهداف ويژه با قرينه آن در انگليسي عمومي متفاوت است؟ 2- آيا متغيرهاي زبان آموزان همانند توانمندي زباني، دانش پيش زمينه اي، انگيزه و جنسيت، بر كنش افراد در زمينه آزمون هاي خواندن و درك مطلب انگليسي براي اهداف ويژه تاثيري دارد؟ جمعيت آماري شركت كننده در اين طرح پژوهشي دانشجويان سالهاي سوم و چهارم دانشگاههاي اصفهان و علوم پزشكي بودند. اين افراد شامل 245 نمونة دختر و پسر دانشجو بودند كه از ميان رشته هاي مختلف تحصيلي مانند ادبيات انگليسي، پزشكي، اقتصاد، مهندسي برق و مهندسي شيمي به صورت تصادفي انتخاب گرديدند. به منظور گردآوري اطلاعات، افراد شركت كننده ابتدا پرسشنامه انگيزه را تكميل كرده و سپس طي 3 هفته متوالي در آزمون هاي انگليسي عمومي، آزمون هاي تخصصي ساخته شده توسط محقق و آزمون IELTS شركت كردند. سپس اطلاعات اخذ شده توسط روش هاي آماري متعددي چون ضريب همبستگي، تجزيه و تحليل فاكتورها و تجزيه و تحليل متغيرها مورد بررسي قرار گرفت. در نتيجة اجراي دو روش آماري يعني ضريب همبستگي و تجزيه و تحليل فاكتورها دو يافتة تقريباً متفاوت به دست آمد. يكي اينكه سازة ذهني خواندن و درك مطلب انگليسي عمومي تفاوتي با قرينة آن در انگليسي تخصصي ندارد. مطلب دوم اينكه علي رغم مشتركاتي كه مشاهده گرديد، سازة خواندن و درك مطلب انگليسي در زمينه اهداف علمي و انگليسي عمومي يكي نيست. علاوه بر اين، نتايجي كه از تجزيه و تحليل متغيرها به دست آمد بقرار ذيل بود. اول اينكه دانش تخصصي (يعني دانش پيش زمينه اي) افراد تاثيري مستقيم بر رفتارشان در حين انجام آزمون هاي تخصصي و علمي داشت، بدين معني كه فرضيه تعامل بين دانش تخصصي و محتواي آزمون مورد تاييد قرار گرفت. نتيجه دوم اينكه مهارت يا توانمندي زباني تاثير معنا داري بر كنش افراد در حين انجام اين آزمون ها داشت. و نتيجة سوم اينكه به غير از موارد بسيار نادر متغيرهايي چون انگيزه و جنسيت ارتباط معناداري با كنش اين افراد در آزمون هاي مذكور نداشت. لذا يافته هاي اين پژوهش داراي كاربردهاي عملي و نظري در زمينه آموزش زبان انگليسي در دانشگاهها مي باشد.بدين معني كه اولاً آزمون سازان تست هاي انگليسي بايستي در تعريف" سازة خواندن و درك مطلب انگليسي براي اهداف علمي‌‌" دانش پيش زمينه اي را نيز مد نظر قرار دهند. دوم اينكه، در آزمون هاي "خواندن و درك مطلب زبان انگليسي عمومي، تخصصي و علمي" يك نقطه مشترك وجود دارد كه عبارت از توانايي زباني مي باشد. سوم، اگرچه براي موفقيت در آزمون هاي تخصصي انگليسي، دانش پيش زمينه اي يا تخصصي كافي نيست اما عنصري ضروري به نظر مي رسد. و نهايتاً سازة انگليسي براي اهداف علمي، يكانه سازه اي مي باشد كه در ارتباط با تدريس زبان در دانشگاه شناخته شده است كه نسبت به انگليسي عمومي نقش مهمتري را ايفا مي نمايد.