تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 4/12/82

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا طالبي نژاد

نام و نام خانوادگي : عباس زارعي تجره

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمدحسن تحريريان

تاثير و راهکارهاي نگارش و شيوه ي تدريس مبتني بر genre بر عملکرد دانشجويان در نگارش به زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي

چکيده

در دنياي امروز، زبان انگليسي به عنوان زبان مشترک مردم جهان پر کاربرد ترين زبان مورد استفاده در انواع ارتباطات الکترونيکي است و براي بسياري از گوشيودان زبانهاي ديگر در سراسر دنيا اينترنت اولين وسيله ي نگارش به زبان انگليسي است.علاوه بر اين، اگر چه به دليل اهميت زيادي که به مهارت ها ي شفاهي زبان انگليسي داده مي شد، آموزش و تحقيقات درمهارت نوشتن کم اهميت شده بو د در سالهاي اخير پژوهش در نگارش به زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي اوج گرفته است تا کاستي هاي موجود در اين زمينه را جبران کند. در راستاي اين تحقيقات، سه جنبه از عملکرد دانشجويان ايراني در مهارت نگارش به زبان انگليسي در اين تحقيق برسي شد :الف ) توصيف راهکارهاي نگارشي مورد استفاده ي فراگيران زبان.بررسي ارتباط بين تولنش زباني و توانايي نگارش. ج) بررسي نقش آموزش به شيوه ي GBI بر عملکرد دانشجويان. داده هاي مربوط به راهکارهاي مورد استفاده ي دانشجويان در نگارش انگليسي از طريق پرسشنامه و داده هاي مربوط به توانايي هاي نگارشي آنان با تحليل هاي کمي و کيفي نامه هاي نوشته شده ي آنان براي تقاضاي کار جمع آوري شد. همچنين نقش روش تدريس معرفي شده از طريق آزمايش شبه تجربي بررسي شد. چهارده نفر از دانشجويان کارشناسي زبان انگليسي که به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي از دانشگاههاي اصفهان و کاشان انتخاب شده بودند در اين تحقيق شرکت کرده و اطلاعات مردم شناختي مربوط و داده هاي آماري لازم را فراهم کردند.ارزيابي نوشته هاي دانشجويان، بررسي فراواني راهکارهاي نگارش آنان و کاربرد شيوه هاي آماري مربوط به تحصيل واريانس ها و مقايس ي ميانگين ها جنبه هاي مهمي از رفتار دانشجويان در نگارش به زبان انگليسي را آشکار کرد راهکارهاي نگارش دانشجويان در سطوح مختلف توانش زبا ني پراکندگي هاي متفاوتي داشتند و دانشجويان با توانايي هاي مختلف در نگارش به شيوه هاي متفاوتي از اين راهکارها استفاده مي کردند همچنين پژوهش حاضر نشان داد روش تدريس GBI تاثير به سزايي در افزايش کيفي نگارش و زبان دارد بر اساس نتايج اين تحقيق تغييراتي در نگارش زبان انگليسي پيشنهاد شد تا جنبه هاي اجتماعي و راهبردي زبان در آن دخيل باشد.