تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/2/84

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا طالبي نژاد

نام و نام خانوادگي : مسعود رحيمي دومکاني

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر منيژه يوحنايي

تاثير روش هاي ضمني آشكار (FonF) در فراگيري ساختارهاي نحوي با مقايسه با فراگيري نشانه هاي واژك هاي صرفي زبان انگليسي به وسيله فراگيران بزرگسال فارسي زبان

چکيده

اين پايان نامه به دو زمينه تحقيقاتي متفاوت ولي متناسب در فراگيري زبان دوم مي پردازد.تحولات اخير در مورد گوناگوني و تغيير پذيري فراگيران زبان دوم در استفاده از واژك هاي صرفي فعل و ازطرف ديگر ، اين ادعا كه با روش" تمركز روي ساختار " (FonF) منابع توجه اي (attentional resources) فراگيران زبان دوم مي تواند معطوف عناصر مشكل ساز دربافت زبان قرار گرفته بطوريكه اين عناصر به راحتي فرا گرفته مي شوند. بنابراين اولين زمينه تحقيقاتي به منشاء گزينه اي فراگيران در استفاده از واژك هاي صرفي مي پردازد و دومين زمينه تحقيقاتي به چگونگي كاهش گوناگوني و تغيير پذيري ساختارها زبان مي پردازد. اين تحقيق با سوالات و فرضيه هاي خود به اين دو امر مهم پرداخته است. بدين منظور از ميان 144 نفر شركت كننده در بيش آزمون 99 بزرگسالان فارسي زبان فراگير زبان انگليسي در مقطع دانشگاهي به عنوان آزمودني ها اينجانب و به صورت تصادفي در سه گروه آموزشي FonF , FonF , NFonF همراه با فعاليت هاي آگاهي افزا قرار گرفتند. سپس بعد از 12 جلسه آموزشي از آنها پس آزمون آني گرفته شد و بعد از 4 هفته پس آزمون تاخيري گرفته شد. دادههاي مربوط به سه مرحله آزمون جمع آوري و براي معني دار بودن آنها روش آماري ANOVA مورد استفاده قرار گرفت. دادههاي آماري اين تحقيق نتايج زير را نشان داد:

1- رفتار آموزشي روش آشكار FonF به فراگيران كمك كرد كه عناصر زباني مورد نظر فراگيرند.

2- رفتار آموزشي روش ضمني FonF نيز موثر بود ولي اين تاثير به اندازه روش آشكار FonF نبود.

3- هر دو روش ضمني و آشكار FonF در آزمودني هاي آني براي واژك هاي /s/ و /ed/ و ساختار نحوي مجهول موثر بودند ولي در پس آزمون هاي تاخيري GJT براي واژك هاي صرفي /s/ و /ed/ موثر نبودند.

4- اين موضوع كه گوناگوني و تغيير پذيري فراگيران زبان در استفاده از واژك هاي صرفي فعل مربوط به ساختار نحوي نيست مورد تاييد قرار مي گيرد.