تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 17/4/81

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا طالبي نژاد

نام و نام خانوادگي : هادي فرجامي

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمدحسن تحريريان

آموزش زبان انگليسي با استفاده از متون محتوايي: رويكرد هوش چند گانه

چکيده

بخش عمده اين رساله گزارش پژوهشي است در مورد تاثير استفاده از فعاليتهاي هوش چندگانه و متون آموزشي محتوايي بر روي توانايي زباني عمومي زبان آموزان دانشگاهي . در اين مطالعه چهار وضعيت با هم مقايسه شده اند : 1) وضعيتي كه در آن از متون عمومي و فعاليتهاي سنتي زبان آموزي استفاده مي شود ، 2 ) وضعيتي كه در آن فقط از فعاليتهاي هوش چندگانه استفاده مي شود ، 3 ) وضعيتي كه در آن فقط از متون محتوايي استفاده شود ، 4 ) وضعيتي كه در آن هم از فعاليتهاي هوش چندگانه و هم متون محتوايي استفاده شود . چهار گروه از دانشجويان دانشكده مهندسي دانشگاه سمنان كه به صورت تصادفي در يكي از آن چهار وضعت قرار گرفته بودند به مدت يك ترم از يكي از اين چهار نوع آموزش استفاده كردند . عملكرد اين دانشجويان در پس آزمون تا حدي فرضيه هاي دال بر اينكه استفاده از متون محتوايي يا فعاليتهاي هوش چند گانه در مقايسه با استفاده از متون عمومي و فعاليتهاي سنتي ، توانايي زبان عمومي دانشجويان را افزايش مي دهد ثابت كرد . نتايج پس آزمون همچنين اين فرضيه را تقويت كرد كه استفاده توامان از متون محتوايي و فعاليتهاي هوش چند گانه در زبان آموزي ازاستفاده از هر يك از اين دو حالت به صورت جداگانه موثر تر است.

همچنين تاثير اين چهار نوع آموزش بر سه از مهمترين جنبه هاي عاطفه اي يا دگيري زبان انگليسي مورد بررسي قرار گرفت .متغيرهاي مورد مطالعه عبارتند بودند از انگيزه يادگيري زبان انگليسي، نگرش نسبت به زبان انگليسي و يادگيري آن و اعتماد به نفس در انجام فعاليتهاي مربوط به يادگيري زبان انگليسي . مقايسه نتايج پرسشنامه داده شده به زبان آموزان در آغاز دوره آموزشي و نتايج پرسشنامه داده شده به آنها پس از دوره آموزشي نشان داد كه هر چهار نوع آموزش ارائه شده موجب افزايش معنادار انگيزش شده است و تاثير هيچ يك از چهار نوع آموزش به طور معنا دار از ديگر انواع بيشتر نيست . ولي در رابطه با ميزان تاثير بر نگرش نسبت به زبان انگليسي و يادگيري آن و اعتماد به نفس در انجام فعاليتهاي زبان آموزي ، بعضي از گروهها با بقيه تفاوت معنا داري نشان دادند.

از كوشش هاي ديگري كه گزارش آنها در اين رساله آمده است بررسي فعاليتها و تمرين هاي تعدادي از كتابهاي آموزش زبان انگليسي ايران ، وتحليل هفت تا از معروفترين روشهاي آموزش زبان است . تحليل كتب زبان آموزي نشان داد كه فعاليتهاي موجود درآنها عمدتا از نوع فعاليتهاي كلامي اند و به ديگر انواع فعاليتها توجه چنداني نشده است . تحليل روشها نشان داد كه بسياري از روشها چند بعدي نيستند و تعداد زيادي از انواع هوش و جنبه هاي متعددي از مغز مورد بي توجهي قرار گرفته است.