تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 17/4/81

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر محمدحسن تحريريان

نام و نام خانوادگي : محمد علي اکبري

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمدرضا طالبي نژاد

جايگاه فرهنگ در مدلهاي آموزش زبان: ارزيابي مقوله فرهنگ در برنامه آموزش زبان انگليسي مقطع دبيرستان در ايران

چکيده

مطالعه حاضر به ارزيابي جايگاه فرهنگ در كتب درسي مقطع دبيرستان در كشور و نقش آن در ارتقاء فهم مطالب فرهنگي دانش آموزان مي پردازد. همچنين تغيير مــــدل آموزش زبان انگليسي از ” انگليسي بعنوان زبان خارجي “ به ” انگليسي بعنوان زيان بين المللي “ و پيامدهاي اين تغيير بخصوص جايگاه فرهنگ در اين مدل مورد توجه قرار گرفته است.

پژوهش تجربي پايان نامه شامل نگرش سنجي از 218 نفر از دبيران زبان انگليسي مقطع دبيرستان در 24 شهر از چهار استان كشور در خصوص محتوي فرهنگي كتب درسي اين دوره و تحليل محتوي فرهنگي كتب درسي چها ر ساله همان مقطع بوده است .يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه دبيران آشنايي با فرهنگ را در يادگيري زبان انگليسي مؤثر ارزيابي مي كنند اما جاي آن را در كتب درسي خالي مي بينند. بگونه اي كه بنظر آنها در كتب موجود فرهنگ كشورهاي انگليسي زبان و فرهنگ ملي هيچكدام به درستي مورد توجه قرار نگرفته است .يافته هاي تحليل محتوا نيز ضمن تأييد نظر دبيران نشان مي دهد كه صرفاً 11 % بخش ” كلمات جديد “ و 19% بخش ” متن ها “ داراي اشارات فرهنگي مي باشد. در مجموع نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه توجه به مقوله فرهنگ در كتب درسي زبان انگليسي بسيار ضعيف بود، و چنين استنباط مي گردد كه اين كتب نمي توانند در ارتقاء درك و توانش فرهنگي دانش آموزان تأثير معني داري داشته باشند.