تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 13/4/81

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر محمدحسن تحريريان

نام و نام خانوادگي : عباسعلي زارعي

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر منصور کوشا

الگوهاي مشکلات فراگيران پيشرفته ايراني با همنشيني واژگان انگليسي

چکيده

همانگونه كه انسانها با بعضي از افراد بيشتر از ديگران معاشرت مي كنند، واژه ها نيز با بعضي از واژه ها بيش از واژه هاي ديگر بكار مي روند. اين خصوصيت كه همنشيني ناميده ميشود در بسياري از زبانها از جمله انگليسي وجود دارد. عدم آگاهي فراگيران از اين خصوصيت باعث مي شود كه آنها جمله هايي بسازند كه از نظر آنها درست است ولي در واقع انگليسي بنظر نميرسد مثلا ممكن است فراگيران بدانند كه واژه هاي bellow, shout, scream, yell, holler, roar همگي معني تقريبا يكسان دارند ولي ندانند چگونه و كجا بايد از هريك از اين واژه ها استفاده كنند. در مورد مثال يادشده، انگليسي زبانها براي توصيف صداي شير (lion) فقط از واژه roar استفاده مي كنند. و يا اينكه در زبان فارسي براي واژه هاي شير، كره، و تخم مرغ صفت فاسد بكار ميرود: شير فاسد، كره فاسد، تخم مرغ فاسددر حاليكه در زبان انگليسي براي milk صفت sour ، براي butter صفت rancid و براي egg صفت addled بكار ميرود. عدم آگاهي از اين خصوصيت مشكلاتي را براي فراگيران حتي در سطوح پيشرفته ايجاد مي كند و باعث ميشود كه آنها تركيبات نادرستي مانند rancid milk بسازند. بنابراين هدف تحقيق كنوني كه در دو مرحله انجام شد، مطالعه مشكلات فراگيران ايراني سطوح پيشرفته با همنشيني واژگان انگليسي و يافتن الگوهاي چنين مشكلاتي بود. به همين منظور در مرحله نخست توليدات زباني فراگيران ايراني به زبان انگليسي (شامل مقاله، كتاب، جزوه، برگه هاي امتحاني و e-mail) بررسي شد و خطاهاي مربوط به همنشيني استخراج گرديد. سپس با مطالعه و بررسي خطاها 10 الگوي خطايي در ميان آنها يافت شد. در مرحله دوم، بر اساس الگوهاي مشكل ساز يافت شده، 9 تمرين زباني توليدي(cued production tasks) ساخته شده و به فراگيران پيشرفته داده شد. بررسي نتايج عملكرد افراد در اين تمرينها نشان داد كه كدام الگوها و به چه ميزان براي فراگيران ايراني مشكل ساز هستند. يافته هاي اين تحقيق مي تواند در آموزش، ترجمه، و تهيه و تدوين مطالب درسي كاربردهاي تئوري و عملي داشته باشد.