تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 18/4/80

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر منيژه يوحنايي

نام و نام خانوادگي : حميده معرفت

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمدحسن تحريريان

يادگيري افعال دو مفعولي در زبان انگليسي

چکيده

تعدادي از زبانشناسان با بررسي و مطالعه زبان انگليسي به اين نتيجه رسيده‌اند كه ساختار نحوي كه كلمات در آن به‌كار مي‌روند به معناي كلمات بستگي دارد. به عنوان مثال، اقمار داخلي بعضي از افعال در زبان انگليسي مي‌توانند در دو ساختار prepositional و double object به كار روند و بعضي ديگر فقط به صورت prepositional به كار مي‌روند. طبق ادعاي زبانشناسان ( Levin, 1993; Levin and Rapport, 1996; and Pinker, 1989) ملاك تعيين كننده براي اينكه كدام فعل در هر دو ساختار و كدام فعل فقط در يكي از اين دو ساختار به كار مي‌رود، ويژ‌گيهاي معنايي اين افعال مي‌باشد. تحقيق حاضر اين يافته زبان‌شناسي را از نقطه نظر يادگيري بررسي كرده است. سؤال اصلي اين رساله اين است كه تا چه اندازه دانش فراگيران انگليسي به عنوان زبان دوم از ويژگيهاي معنايي افعال، تعيين كننده دانش آنان از كاربرد نحوي اين افعال مي‌باشد. نتايج حاصله نشان داد كه اگر چه فراگيران زبان انگليسي از ويژگيهاي معنايي افعال آگاه هستند، ولي از ساختاري كه اين افعال در آن به كار مي‌روند آگاهي ندارند. بنابر اين در مسائل آموزشي هر يك از اين دو جنبه زبان آموزش خاص خود را مي‌طلبد. مسأله ديگري كه اين رساله به آن پرداخته است، آن است كه آيا فراگيران زبان دوم همانند افراديكه زبان مادريشان انگليسي است مي‌دانند كه حتي اگر فعلي در هر دو ساختار نحوي به كار رود، بسته به context يكي از دو فرم مرجح مي‌باشد. نتايج حاصله نشان داد كه روند يادگيري خاصي در اين رابطه وجود دارد: در مراحل اوليه يادگيري، فراگيران تحت تأثير ساختار نحوي زبان مادريشان هستند ولي به‌تدريج نسبت به عوامل ماوراي جمله نيز حساسيت نشان داده و با توجه به عوامل مربوط به context همانند افراديكه زبان مادريشان انگليسي است، يكي از دو ساختار را ترجيح مي‌دهند.