تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 18/4/80

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر منصور کوشا-دکتر هوشنگ طالبي

نام و نام خانوادگي : حسين وحيد دستجردي

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمدرضا طالبي نژاد

نقش شفاف سازي مفاهيم ذهني دردرك وتوليد اصطلاحات مجازي زبان انگليسي

چکيده

عليرغم كوشش هاي فراواني كه در زمينه يافتن علل اصلي انتقال بين زباني صورت گرفته، بسياري ازنكات دراين زمينه هنوز روشن نشده است. دراين تحقيق با استفاده ازشيوه هاي نوين زبانشناسي، يعني با تكيه برمفاهيم به جاي تكيه بركلمات به عنوان وسيله بيان، ودرواقع بابهره گيري از زبانشناسي شناختي، سعي برآن بوده تا اولا روشن شود چه علل ومشكلاتي باعث عدم يادگيري مفاهيم مجازي مي گردد و ثانيا چگونه اين مشكلات را مي توان برطرف نمود.

اين تحقيق درسه مرحله انجام گرفت. درمرحله اول مستند نمودن مسئله مورد تاكيد بود كه طي آن 100 عبارت مجازي از انواع مختلف روي سه دسته دانشجوي مبتدي، متوسط وپيشرفته كه ازميان دانشجويان سال اول، پايان سال دوم وكارشناسي ارشد انتخاب شده بودند، مورد آزمايش قرارگرفت. درهرگروه 30 نفرشركت داشتند. پس از بررسي پاسخ هاي داده شده به آزمون اوليه، مسئله بطورعيني ترو مشخص ترمطرح شد. در واقع معلوم شد دانش زبان مجاز درفراگيران ايراني با سطح مهارتهـاي زباني آنها تناسبي ندارد و شركت كنندگان هرسه گروه درمواجهه با زبان مجاز دچاراشكال مي شوند.

درمرحله دوم آزمايش اصلي صورت گرفت. دوگروه شاهد و آزمايش به طريق پيشنهادي عباراتي مجازي را كه طي مرحله اول مشخص شده بود آموزش ديدند. اين دوگروه ازميان دانشجويان سال چهارم توسط آزموني مناسب برگزيده شده بودند. گروه اول (شامل 30 نفربه عنوان گروه شاهد) به شيوه مرسوم سنتي مورد آموزش قرارگرفتند، ولي گروه آزمايش (شامل 30 نفر دانشجوي مشابه) باشيوه جديد آموزش ديدند. سپس نتيجه كار با هم مقايسه شد. عمليات آماري متعددي انجام گرديدكه طي آن رجحان شيوه شناختي مشخص گرديد.

درمرحله سوم، بازخورند هردوگروه تحقيق مورد مداقه قرارگرفت تا براساس فرضيه هاي پيشنهادي وبرپايه يافته هاي دومرحله اول ودوم جدولي تطبيقي تهيه شود و بعنوان الگوئي براي آموزش عبارات مجازي بكاررود. لازم به ذكر است كه اين الگوبه هيچ وجه نهائي نبوده بلكه صرفا نمونه راه حل پيشنهادي درجهت تحقق فرضيه هاي اصلي اين تحقيق خواهد بود.