تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/4/79

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر محمدحسن تحريريان

نام و نام خانوادگي : محمودرضا عطائي

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر اکبر افقري

مروري بر آموزش زبان انگليسي براي اهداف ويژه : ارزيابي دوره هاي آموزشي انگليسي براي اهداف ويژه آكادميك در ايران

چکيده

امروزه آموزش زبان انگليسي براي اهداف ويژه آكادميك يكي از بخشهاي در حال توسعه در آموزش زبان خارجي كشورمان است . اگر چه هدف عمده اين دوره‏ها در دانشگاههاي ايران پر كردن خلاء بين دانش انگليسي عمومي زبان آموزان وتوانايي آنان در خواندن متون واقعي مرتبط با رشته‏هاي تحصيلي مي‏باشد ، تاكنون تحقيقات منسجمي در مورد ميزان كارايي و موفقيت اين دوره‏ها صورت نپذيرفته است.

اين تحقيق به منظور بررسي و ارزيابي وضعيت فعلي نظام آموزش زبان انگليسي براي اهداف ويژه آكادميك با تأكيد بر ميزان دستيابي به اهداف تعيين شده ، برآورد نيازهاي آموزشي زبان آموزان اين دوره‏ها ،‌و چگونگي اجرا و تدريس اين دوره‏ها دريافت واقعي آموزشي صورت پذيرفت . هدف فرعي ديگر اين تحقيق مطالعه تأثير آموزش ساختار كلام و متن در خواندن و درك مطلب زبان آموزان بود.

بدين منظور در تحقيق حاضر از تركيبي از طرح‏هاي توصيفي ،‌ شبه تجربي و تجربي متشكل از نمونه‏هاي آماري نمايانگر و وسيع زبان آموزان اين دوره‏ها براي پنج رشته دانشگاهي از دانشگاههاي سراسر ايران استفاده شد . ابزار تحقيق مشتمل بر پنج آزمون خواندن و درك مطلب انگليسي براي اهداف ويژه آكادميك ، آزمون بسندگي انگليسي عمومي و سه پرسشنامه براي زبان آموزان ، اساتيد انگليسي و اساتيد دروس محتوي بود.

نتايج حاصله از اين تحقيق حاكي از عدم توفيق نظام فعلي آموزش زبان انگليسي براي اهداف ويژه آكادميك در ايران در تححق اهداف تعيين شده مي‏باشد. همچنين مبين برخي تفاوت‏ها در ديدگاههاي زبان آموزان و اساتيد انگليسي و دروس محتوي درباره نيازهاي زبان آموزان مي‏باشد. با اين وجود دانشجويان و اساتيد در مورد اولويت مضاعف مهارت خواندن كتب درسي تخصصي نسبت به ساير مهارت‏هاي زباني مورد نياز وحدت نظر داشتند .به علاوه نتايج نشان دهنده عدم تجانس در نحوه تدريس دوره‏هاي آموزشي مورد بحث براي رشته‏هاي مختلف دانشگاهي مي‏باشند .همينطور نتايج بخش تجربي اين تحقيق تأثير قابل توجه آموزش كلام و متن بر خواندن و درك مطلب را اثبات مي‏نمايد.

يافته‏هاي اين تحقيق داراي كاربردهاي آموزشي ،عملي و نظري در زمينه آموزش زبان انگليسي براي اهداف ويژه بوده و بر ضرورت اصلاحات همه جانبه در آموزش زبان انگليسي براي اهداف ويژه به طور اخص و آموزش زبان انگليسي بطور اعم در دانشگاههاي ايران تاكيد مي‏نمايد .در اين رساله راهكارهاي عملي براي بهبود وضعيت موجود به تفضيل ارائه گرديده است.