تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حسن سليماني

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سعيد کتابي

تاريخ دفاع : 15/4/87

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا طالبي نژاد

كاركرد توجه به برون داد در ايجاد توجه و فراگيري ساختارهاي بلاغي پاراگراف‌هاي مقابله اي و مقايسه اي در دانشجويان زبان انگليسي ايران

چکيده

اين پايان نامه مي كوشد تا در ارتقاء ادبيات مربوط به روانشناسي زبان در خصوص تحقيقات صورت گرفته در باره توجه آگاهانه در يادگيري (Schmidt's Noticing Hypothesis, 1994, 2001) و همچنين نقش توليد زباني در ايجاد توجه آگاهانه (Swain's Output Hypothesis, 1995) گام بردارد. به طور خاص، كاركرد توجه به برون داد (output) در فراگيري ساختارهاي بلاغي پاراگرافهاي مقايسه اي و مقابله اي در دانشجويان زبان انگليسي در ايران مورد مطالعه قرار گرفت. در اين راستا، تحقيق در دو مرحله صورت گرفت: مرحله اول ساختار بلاغي مقابله اي و مرحله دوم ساختار بلاغي مقايسه اي. در هر مرحله، چهار گروه از دانشجويان زبان انگليسي كه در درس "نگارش پيشرفته" ثبت نام كرده بودند شركت كردند، يك گروه آزمون و سه گروه مقايسه. از سه گروه از شركت كنندگان (گروه آزمون و گروه مقايسه 1و2) خواسته شد كه نخست يك پاراگراف بنويسند (برون داد 1). سپس به دو گروه (آزمون و مقايسه 1 ) يك پاراگراف نمونه از نوع مقابله اي/مقايسه اي داده شد تا زير قسمتهايي كه مناسب ميدانند خط بكشند. گروه مقايسه 2 پس از برون داد 1 مورد اموزش (reactive focus on form) قرار گرفتند و گروه مقايسه 3 از ابتدا در معرض آموزش مستقيم (preemptive feedback) قرار گرفتند. در آخر، از همه چهار گروه خواسته شد تا مجددا يك پاراگراف مقابله اي/مقايسه اي بنويسند. موضوع پاراگراف گروه آزمون از نوع مقابله اي/مقايسه اي بود و موضوع گروه مقايسه 1 غير مقابله اي/ مقايسه اي بود. به دليل براورده نشدن ملاحظات ضروري در آمار پارامتريك، اطلاعات با استفاده از آمار غير پارامتري (Mann Whitney U Test, Wilcoxon Test) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين تحقيق در مرحله اول روي ساختارهاي بلاغي مقابله اي نشان داد كه فعاليت هايي كه بصورت برون داد قبل از درون داد صورت ميگيرند باعث افزايش توجه آگاهانه زبان آموزان و در نهايت ارتقاي يادگيري نسبت به روشهاي سنتي تدريس پاراگراف ميگردد. به علاوه، گروه مقايسه 2 كه پس از برون داد اول بلافاصله با اموزش مستقيم مواجه شدند فراگيري بهتري در مقايسه با ديگر گروهها داشتند. نتايج مرحله اول ميتواند موجب تقويت نظريه اشميت (The Noticing Hypothesis) و سوين (The comprehensible Output Hypothesis) شود. اما نتايج بدست امده از مرحله دوم تحقيق بر خلاف انچه در مرحله اول بدست امد بود. در واقع، تا انجا كه به ساختارهاي مقايسه اي مربوط مي شود، فعاليت هاي برون داد-اول تاثيري در ايجاد توجه (noticing) در دانشجويان مورد مطالعه نداشت. دليل اين تفاوت در نتايج ممكن است به دليل برجستگي موضوعات (Topic saliency) مورد استفاده در دو مرحله از تحقيق بوده باشد.