تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : رضا خاني

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر منيژه يوحنايي

تاريخ دفاع : 12/4/87

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر حسين براتي

فراگيري بين زباني ساختارهاي زماني و مجهول از ديدگاه دستور زبان زايشي با تأکيد بر تغيير پذيري دانش واژگاني

چکيده

اين تحقيق به بررسي فراگيري ساختارهاي زماني و مجهول درزبان انگليسي توسط فراگيران فارسي و کردي فارسي زبان مي پردازد. بررسي فراگيري ساختارهاي مذکور درچهارچوب نظريه دستورزبان جهاني و سنجش نظريه هاي زايشي غالب در فراگيري زبان دوم و سوم يعني فرضيه نقصان مشخصه هاي مقوله کارکردي يا فرضيه نقصان ساختاري، فرضيه نقصان روساخت، فرضيه انتقال کامل / دسترسي کامل و فرضيه ساخت ساختاري متعادل صورت گرفت.

شرکت کنندگان دراين تحقيق شامل 120 نفر زبان آموز فارسي و کردي فارسي هستند که بعد از تعيين سطح بندي زبان انگليسي ، به شش گروه تقسيم شده و در چهار آزمون تعيين سطح ترجمه کتبي ،آزمون نقشهاي زباني و ارزيابي دستور جملات شرکت جستند.

نتايج بدست آمده نشان داد که فراگيري زبان دوم و سوم درغالب يک نظريه خاص قابل توجيه نبوده بلکه هرکدام از نظريه هاي مورد برسي دراين تحقيق داراي پيش بينيهايي هستند که مي توان به آنها درمراحل مختلف فراگيري ساختارهاي زباني اشاره کرد. نتايج بدست آمده از تحليل داده ها تفاوت معنادار بين سطوح را بخوبي نشان مي دهد .اگرچه نتايج مذکور چنين تفاوت معناداري را درسطح مقدماتي فراگيران يک زبانه درمقايسه با فراگيران دو زبانه نشان مي دهد ، اما با افزايش سطح دانش زباني اين تفاوت کمتر و کمتر مي شود اين درحاليست که ويژگيهاي ساختارهاي زباني فراگيران يک زبانه درمقايسه با همتاهاي دو زبانه خود از تشابه بيشتري نسبت به ساختارهاي درحال فراگيري زبان انگليسي برخوردار بودند.

تفسير نتايج درچهارچوب نظريه هاي موردسنجش حاکي از آن است که عملکرد فراگيران پيش بيني هاي نظريه فقدان ساختاري را درمرحله آغازين فراگيري نکات دستوري موردمطالعه را تأييد مي کند. درعين حال نتايج نشان مي دهند که توسعه فراگيري ساختارهاي دستوري درمراحل انتقالي و نهايي امکان پذير است .نتيجه اي که خلاف قسمتي از پيش‌بيني‌‌هاي نظريه فقدان ساختاري است .تفسير نتايج از نقطه نظر فرضيه انتقال کامل / دسترسي کامل در فراگيري زبان غيرمادي حاکي از آن است که پارامترهاي زبان دوم نيز مي تواند درشکل گيري دانش نحوي به زبان سوم موثر باشد .نتايج همچنين نشان مي دهد که فراگيري ساختارهاي نحوي درمراحل انتقال و پايان نيز امکان پذير است.

به نظر مي رسد که پيش بينهاي نظريه ساخت ساختاري متعادل بيشتر با نتايج اين تحقيق همخواني داشته باشند.براساس اين نظريه فراگيري بصورت قدم به قدم و مرحله اي صورت مي گيرد درمجموع مي توان عوامل متعددي را درتوجيهه پديده تغيير پذيري دانش واژگاني برشمرد. که از آن جمله مي توان به سطح دانش زباني و ساختار زبان مادري و تفاوت آن با زبان مقصد اشاره کرد.

واژگان کليدي: فرضيه انتقال کامل / دسترسي کامل، فرضيه نقصان ساختاري، فرضيه نقصان روساخت ، فرضيه ساخت ساختاري متعادل، تغييرپذيري واژگاني ، فراگيران يک زبانه فارسي ، فراگيران دو زبانه کردي - فارسي ، ساختارهاي زماني – ساختارهاي مجهول.