تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زهرا اميريان

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر زهره کسائيان

تاريخ دفاع : 11/4/87

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر منصور توکلي- دکتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد

بررسي مقابله اي بين فرهنگي بخش هاي مقدمه و بحث مقالات پژوهشي زبانشناسي کاربردي

چکيده

دست يابي به موفقيت در به چاپ رسانيدن مقالات پژوهشي به زبان انگليسي در مجلات بين المللي همواره مورد توجه پژوهشگران ايراني بوده است. اين پژوهشگران هنگام نگارش مقالات علمي خود به زبان انگليسي با مشکلاتي روبرو مي شوند. در تحقيق حاضر، به منظور يافتن علل اين مشکلات که حتي ممکن است به عدم موفقيت در به چاپ رسانيدن مقالات منجر شود، سوالات زير مطرح شد:

نقش هاي کلامي، راهبردها و ويژگي هاي واژگاني – دستوري که هدف ارتباطي مقالات را در زبان انگليسي محقق مي سازند، کدامند و آيا اين نقش هاي کلامي و راهبردها ي مربوط به آن متفاوت از نقش هاي کلامي و راهبردها ي بکار رفته در مقالات چاپ نشده اي است که توسط پژوهشگران فارسي زبان به زبان انگليسي نوشته شده است؟

به منظور پاسخگويي به اين سوالات، 30 مقاله چاپ شده انگليسي و 30 مقاله چاپ شده فارسي بطور تصادفي از مجلات علمي – پژوهشي آموزش زبان در هر دو زبان انتخاب شدند. همچنين 30 مقاله چاپ نشده که توسط نويسندگان / پژوهشگران ايراني رشته آموزش زبان به زبان انگليسي نوشته شده بود، بطور تصادفي انتخاب شدند. اين سه جامعه آماري، در دو مرحله مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند: در مرحله تحليل کيفي، نقش هاي کلامي، راهبردها و ويژگي هاي واژگاني – دستوري در دو بخش "مقدمه" و "بحث" مقالات شناسايي شدند. در مرحله کمي، ابتدا بسامد اين نقش هاي کلامي و راهبردها ي مربوطه محاسبه شد . سپس، به منظور تعيين ميزان معني دار بودن تفاوت در نقش هاي کلامي و راهبرد هاي معادل در دو جامعه مقالات انگليسي چاپ شده و مقالات انگليسي چاپ نشده از آزمون غير پارامتري "من-ويتني" و براي تعيين ميزان معني دار بودن تفاوت در نقش هاي کلامي و راهبردهاي معادل در سه جامعه مقالات انگليسي چاپ شده ، مقالات انگليسي چاپ نشده و مقالات فارسي چاپ شده از آزمون غير پارامتري "کروسکال – واليس" استفاده شد

نتايج حاصله، تفاوت هايي را در زمينه بسامد، ترتيب و حتي در هدف ارتباطي برخي از نقش هاي کلامي و راهبردها ي مربوط به آنها بين سه گروه مقالات و به ويژه بين جامعه مقالات انگليسي چاپ شده و مقالات انگليسي چاپ نشده آشکار ساخت. اين تفاوت ها مي توانند تا حدودي ناشي از کمبود دانش پژوهشگران ايراني از اصول ارتباطي مربوط به نگارش مقالات انگليسي و نيز تا حدودي مربوط به تاثير و دخالت اصول ارتباطي نگارش مقالات فارسي باشد که اين دو مساله منجر به بروز تفاوت هايي در بسامد و ترتيب نقش هاي کلامي و راهبردها ي مربوط به آنها شده است. نتايج بدست آمده، راهکارهايي را براي پژوهشگران ايراني که مايل به چاپ مقالات خود به زبان انگليسي در مجلات علمي بين المللي هستند، ارائه مي دهد.

کليد واژه ها: سياق کلام، مقالات پژوهشي، واحدهاي کلامي/ ارتباطي، راهبردها، ويژگيهاي واژگاني-دستوري