تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فريبا مبيني

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمدحسن تحريريان

تاريخ دفاع : 15/12/86

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر حسين وحيد دستجردي

بررسي و مقايسه‌ي عملكرد دانشجويان فارسي‌زبان در تشخيص ساختارهاي معرفه

چکيده

نظر به مشكلات زبان‌آموزان فارسي در به كارگيري صحيح حروف تعريف در زبان انگليسي، تمركز اين مقاله بر ويژگي خاص در معناي عبارات اسمي معرفه بوده و بر آن است كه وقوف بر معرفه بودن را از نظر محتوا، از دو ديدگاه معنا شناسي (semantics) و كاربرد شناسي زبان (pragmatics) مورد بررسي قرار دهد. يافته‌هاي اين پژوهش بر پايه مقايسه عملكرد گروهي از دانشجويان دانشگاه زنجان در زبان انگليسي و فارسي از نظر تسلط بر ويژگي معرفه بودن در هر دو زبان استوار مي‌باشد. ارزشيابي دو زبانه‌اي كه به اين منظور از دانشجويان دانشگاه زنجان به عمل آمد، تسلط دانشجويان را بر دو نوع ساختارهاي معرفه را از نظر محتوا مورد بررسي قرار داد و حاكي از آن بود كه ارتباط معني داري بين توانايي دانشجويان در تشخيص ساختارهاي معرفه در زبان انگليسي و فارسي وجود ندارد. تحليلهاي آماري نشان مي‌داد كه وقوف و تسلط دانشجويان بر ويژگي معرفه بودن در زبان انگليسي (زبان دوم) به مراتب بهتر از آگاهي آنها بر اين مقوله در زبان فارسي (زبان اول) بوده است. همچنين همبستگي معني داري بين نمره آزمون تشخيص معرفه در زبان انگليسي و نمرات زبان عمومي دانشجويان مشاهده نگرديد. يافته ديگر تحقيق آن بود كه نشان مي‌داد دانشجويان دانشكده‌هاي مختلف عملكرد متفاوت محسوسي در تشخيص انواع معرفه در زبان فارسي و انگليسي داشته‌اند. نكته آخر اين كه در مقايسة دانشجوياني كه به زبانهاي محلي تسلط داشتند، دانشجويان ترك زبان وقوف، بيشتري بر ساختارهاي معرفه در زبان انگليسي از خود نشان داده‌اند ولي بين دانشجويان آشنا به يك زبان محلي از يك طرف و آنهايي كه با هيچ زبان محلي آشنا نبوده‌اند از طرف ديگر، تفاوت محسوسي از نظر موضوع تحقيق مشاهده نشد.

واژه‌هاي كليدي: ساختارهاي اسمي معرفه – معنا شناسي – منظور شناسي