تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : گلنار مزدايسنا

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمدحسن تحريريان

تاريخ دفاع : 6/12/86

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر زهره کسائيان

نياز سنجي دانشجويان به انگليسي با اهداف ويژه: دانشجويان پرستاري و مامائي

چکيده

هدف از اين تحقيق ، بررسي و مطالعه روي نيازهاي يادگيري زبان انگليسي (خارجي) در خصوص دانشجويان دوره کارشناسي علوم پزشکي درشاخه هاي پرستاري و مامايي در ايران مي باشد . تعداد دانشجويان 681 نفر و تعداد 168 استاد دروس تخصصي و 6 استاد درس زبان انگليسي که در اين پژوهش بطور مجزا بصورت کمي و کيفي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفتند.

بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش ، دانشجويان معتقدند که آنها بايد دانش عمومي زبان انگليسي خود را بهبود بخشند و عملاً اين کار بايد قبل از ورود به دانشکده و شروع دوره تخصصي صورت گيرد . اين عمل به دانشجويان کمک مي کند که موضوعات درسي خود را از طريق منابع انگليسي و فارسي آموزش ببينند . استادان دروس تخصصي مهارت زبان دانشجويان را اعلام نمودند . بيش از 3/1 دانشجويان از تعداد زياد دانشجو در کلاس ها ، روش تدريس و شيوه ارزش يابي نامناسب و ميزان ناکافي آشنايي با فرهنگ انگليسي و محتويات کتابها اظهار عدم رضايت کردند .

جمع بندي پژوهش در موارد زير خلاصه مي شود: دوره هاي ESP لازم است

1- نياز هاي آموزشي دانشجويان

2- تعيين سطح ميزان مهارت زبان انگليسي

3- اهداف دوره

4- منابع قابل دسترسي درگروههاي آموزشي ، موارد ، تجهيزات و محدوديت زمان

5- مهارت استادان و دانش استاد در زمينه تخصصي

عنايت لازم و کافي داشته باشد.

کلمات کليدي: انگليسي براي اهداف ويژه ، نياز هاي آموزشي ، فهرست ESP ، روش آموزشي ESP، استادان دوره ESP