تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زهرا اکبري

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمدحسن تحريريان

تاريخ دفاع : 23/7/86

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا طالبي نژاد

نحوه انتخاب راهبردهاي يادگيري واژگان تخصصي و غير تخصصي توسط زبان آموزان در محيط هاي يادگيري زبان تخصصي

چکيده

اگر چه رده بندهاي زيادي براي راهبردهاي يادگيري واژگان وجود دارد اما چون اين رده بندي ها عوامل اثر گذار بر راهبردهاي يادگيري را مد نظر قرار نداده اند به نوعي ناقص مي باشند. اين تحقيق در صدد است رده بندي براي راهبرد هاي يادگيري وازگان در محيطهاي يادگيري زبان تخصصي ارائه نمايد. افراد مورد مطالعه دانشجويان علوم پزشکي از هشت رشته مختلف پزشکي و پيراپزشکي مي باشند که همگي زبان تخصصي يک را مي گذرانند. شيوهاي گرد آوري اطلاعات مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه مي باشند.

بر اساس يافته هاي اين تحقيق رده بندي براي يادگيري وازگان در محيطهاي يادگيري زبان تخصصي تهيه گرديد. نتايج نشان داد که بين يادگيري واژگان تخصصي و غير تخصصي از نظر راهبردهاي يادگيري تفاوت معني داري وجود ندارد. دانشجويان رشته هاي مختلف همگي از روشهاي تکرار شفاهي يا کتبي و استفاده از فرهنگ لغت بهره مي برند و عواملي که روي نوع راهبرد به کار گرفته شده توسط دانشجويان تاثير مي گذارد به قرار زير مي باشد: هدف و انگيزه دانشجويان از يادگيري واژگان جديد، سبک يادگيري دانشجويان، دانش آنها در مورد پسوندها و پيشوندها و نقش کلمات، دانش آنها در مورد مفاهيم تخصصي کلمات، نوع کلمات، ميزان مفيد بودن و کاربردي بودن آنها، عمق يادگيري، غني بودن متني که لغت در آن يادگرفته مي شود و روش تدريس استاد.

اين تحقيتق کاربرد هاي آموزشي براي اساتيد، زبان آموزان، تهيه کنندگان برنامه هاي درسي و نويسندگان مطالب درسي در بر دارد.

کليد واژه ها: راهبردهاي يادگيري واژگان،محيط يادگيري زبان تخصصي، راهبردهاي يادگيري، زبان آموزان