تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : علي اکبر جعفرپور بروجني

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر منصور کوشا

تاريخ دفاع : 8/6/85

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا طالبي نژاد

تاثيرشيوه ي داده محور (DDL) بر آموزش و يادگيري با همايي حروف اضافه زبان انگليسي به فراگيران ايراني رشته زبان انگليسي

چکيده

هدف تحقيق حاضر بررسي چهار موضوع مي باشد: نخست اينکه آيا مواد درسي بسامد نگاري شده (concordanced materials) که از طريق روش يادگيري داده محور (Data-driven Learning) ارائه ميشود در تدريس و فراگيري باهمايي(collocation) حروف اضافه زبان انگليسي به دانشجويان ايراني تاثيري دارد يا خير. دوم اينکه آيا دانش باهمايي حروف اضافه در بين سطوح مختلف اين دانشجويان تمايزي ايجاد مي کند. سوم اينکه آيا زبان اول در يادگيري و کاربرد دانش باهمايي حروف اضافه زبان دوم تاثير مي گذارد. چهارم اينكه آيا فراگيران ايراني نسبت به شيوه DDL نگرش مثبت دارند . براي رسيدن به اهداف اين تحقيق، دويست نفر از دانشجويان کارشناسي زبان انگليسي سه دانشگاه در شهرکرد( شامل دانشگاههاي شهرکرد، پيام نور و آزاد اسلامي ) به بعنوان شرکت کننده در اين تحقيق انتخاب شدند. در ابتدا آزمون بسندگي ميشيگان براي تعين سطوح مختلف شرکت کنند گان اجرا گرديد. براساس نتايج آزمون مشيگان و انحراف معيار بدست آمده فراگيران به سه گروه ضعيف، متوسط و خوب تقسيم شدند. سپس آنها بصورت تصادفي و بطور مساوي به دو گروه شاهد و تجربي تقسيم شدند. در گروه شاهد شرکت کننده ها آموزش حروف اضافه را از طريق شيوهء سنتي وبا استفاده از توضيحات صريح به فارسي و يا انگليسي فرا گرفتند. در گروه تجربي، فراگيران حروف اضافه و همايي آنها را از طريق روش DDL آموزش د يد ند.آزمون تکميلي حروف اضافه به عنوان پيش آزمون و پس آزمون براي مقايسه نتيجه اين دو روش تدريس به شرکت کنندگان داده شد.سپس اطلاعات بدست آمده بوسيله روشهاي آماري مختلف همچون تحليل واريانس(يک طرفه)، آزمون مجذور کاي و مقايسه از طريق آزمون شفه (Scheffe) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج بدست آمده به چهار نتيجه گيري انجاميد. نخست آنکه روش داده محور (DDL) نشان داد که در آموزش باهمايي حروف اضافه انگليسي موثر است. دوم اينکه فرگيران تمايل دادند که الگوهاي زبان مادري خود را در زبان دوم بکار گيرند. سوم، روش DDL نشان داد که دانش باهمايي حروف اضافه در بين سطوح مختلف بسندگي فراگيران ايراني تمايز ايجاد مي کند. چهارم، فراگيران ايراني نسبت به شِيوه داده محور (DDL) که براي اولين با آن آموزش ديدند نگرش مثبت دارند.