تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : هوشنگ خوش سيما

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر اکبر افقري

تاريخ دفاع : 8/6/85

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر منصور توکلي

تاثير آزمونهاي جايگزين روي پيشرفت درك متن و توانايي نوشتن دانشجويان

چکيده

 اخيرا نظام سنجش وارزيابي شاهد تحول گرديده تا با  دگرگونيهاي آموزش زبان هماهنگ گردد. چون آموزش زبان به سمت دانشجو محوري حركت كرده است، ارزشيابي نيز به ميزان زيادي در اين امر مشاركت نموده است و تمرينات در جهت تأمين نيازهاي دانشجو در كلاس و در شرايط طبيعي فراهم نموده است.

امروزه آگاهي از نتيجه گرايش فرآيند ارزشيابي از معلم محوري به دانشجو محوري موضوع بسيار با اهميتي است كه نيازمند تحقيق است.

اين تحقيق در نظر دارد كه تأثير به كار گيري آزمونهاي جايگزين همانند خود ارزيابي و ثبت فعاليت Portfolio , selfssessment را روي توانايي درك متن ونوشتن دانشجويان بيازمايد. بنابراين بعد از مروري بر روشهاي سنتي و روشهاي مدرن ارزشيابي تكنيك هاي جديد ارزشيابي به كار گرفته مي شدند تا تأثير آنها در بهبود تواايي درمتون  نوشتن و درك متن مشاهده شود.

تعداد 120 نفر از دانشجويان رشته زبان انگليسي در دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار در اين تحقيق شركت داشتند.

60 نفر از دانشجويان در ترم دوم تحصيل و 60 نفر ديگر در ترم سوم تحصيل‌شان بودند.

60 نفر دانشجوي ترم دوم به دو گروه آزمايش و كنترل و 60 نفر دانشجوي ترم سوم نيز به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم گرديدند.

و دانشجويان چهار ساعت در هفته در كلاس درك متن و چهار ساعت نيز در كلاس نوشتن حاضر مي شدند. پس از دوره آزمايش كه حدود 5/3 ماه طول كشيد، از تكنيك t-test مستقل و موازي براي تأثير آزمايش روي پيشرفت دانشجويان استفاده شده در هر دو سطح مبتدي و متوسط و در فنون درك متن و نوشتن مقدار P كوچكتر ازسطح اهميت 05/0 بود. 05/0>P. بنابراين فرضيه مثبت تأثير آزمونهاي جايگزين روي بهبود يادگيري دانشجويان مورد تأييد قرار گرفت.