تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : عليرضا جليلي فر

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر حسين وحيد دستجردي

تاريخ دفاع : 29/3/85

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر محمدحسن تحريريان

بررسي تطببقي سباق چکبده انگلبسي پابان نامه هاي دکتري و کارشناسي ارشد: تنوع در رشته ها و فرهنگها

چکيده

پژوهش در حوزه زبان انگليسي براي اهداف ويژه و نوع ادبي تطبيقي اخيرا به صورت چشم گيري افزايش يافته است که اين خود توصيفهاي بسياري از انواع متون دانشگاهي را باعث شده است. آشنايي با اين توصيفهاي رشته اي نشان مي دهد که پژوهشگر يا محقق تا چه اندازه از خصوصيات جامعه علمي اطلاع دارد. در اين راستا تحقيق حاضر به بررسي چکيده انگليسي پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتري توسط گروههاي انگليسي زبان، فارسي زبان و خارجي زبان در نه رشته دانشگاهي مي پردازد. همچنين اين تحقيق بر آن است نشان دهد تا چه ميزان آموزش مستقيم ريزساختار و درشت ساختار سياق مي تواند در ايجاد چکيده جامع تاثير داشته باشد. بدين منظور 552 چکيده پايان نامه انتخاب و ويژگيهاي درشت ساختار و ريز ساختار آنها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در اين تحليل متني، طفره روي زباني نيز به عنوان يک راهکار با استفاده از مدلهاي موجود مورد بررسي قرار گرفت و ميزان استفاده از اين راهکار در بخشهاي مختلف چکيده تعييين شد. نتايج بدست آمده حاکي از تفاوتهاي سياقي درون رشته اي و برون رشته اي بود.

پس از تعيين ويژگيهاي سياقي توسط گروه انگليسي زبان به عنوان معيار براي نوشتن چکيده، در بخش سوم اين پژوهش، به تعدادي از پژوهشگران ايراني کارشناس ارشد و دکتري در مورد ريزساختارها و درشت ساختارها آموزش مستقيم داده شد. نتايج اين بخش نشان داد که دانش مستقيم ساختارهاي سياقي به ميزان زيادي کيفيت چکيده انگليسي و فارسي زبانان را افزايش داد. انتظار مي رود نتايج اين تحقيق جنبه هاي نظري و عملي مدلهاي تجزيه و تحليل سياق را بهبود بخشد. اين نتايج مي تواند براي پژوهشگران انگليسي زبان و غير انگليسي زبان از نظر افزايش مهارت در نوشتن چکيده بسيار حائز اهميت باشد. در اين راستا پژوهشهاي بيشتري به منظور توصيف تفاوتها و شباهتهاي برون رشته اي و همچنين تاثير دانش قبلي پژوهشگر در ايجاد متون علمي به زبان انگليسي مورد نياز است.