تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 19/1/85

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر مصطفي عاصي- دکتر ساسان سپنتا

نام و نام خانوادگي : طاهره احمدي پور

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد محمدتقي طيب- دکتر يحيي مدرسي

بررسي عوامل برون زباني مؤثر بر پذيرش نوواژه ها از سوي فارسي زبانان بر مبناي مدل انتشار نوآوري هاي كوپر

چكيده

اين پژوهش با هدف بررسي مهمترين عوامل برون زباني مؤثر بر پذيرش نوواژه هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي در جامعة فارسي زبان ايراني و با نظر به الگوي انتشار نوآوري هاي رابرت لئون كوپر، آغاز شد . براي دستيابي به هدف مذكور، بر مبناي الگوي مورد نظر و با استفاده از نواژه هاي عمومي مصوب فرهنگستان، رابطة متغيرهاي مهم فرايند پذيرش در جامعه مورد مطالعه از طريق ابزار پرسشنامه بررسي شد. جامعه آماري برگزيده، سه استان تهران، اصفهان و كرمان به عنوان نمونة كل كشور و حجم نمونه در هر يك از استان ها 150 نفر در نظر گرفته شد. با روش هاي آماري توصيفي و استنباطي گوناگون، همبستگي متغيرهاي معياري يعني آگاهي، ارزيابي، دانش و كاربرد با يكديگر و با متغيرهاي زمينه اي سن و جنس و تحصيلات تعيين شد. نتايج اصلي به دست آمده از اين تحقيق وجود رابطة معني دار مثبت بين متغيرهاي آگاهي با دانش و همچنين ارزيابي با كاربرد در اين جامعه را نشان داد. نتايج فرعي اين تحقيق نيز حاكي از آن بود كه بين متغير آگاهي با سن در اين جامعه رابطة مثبت وجوددارد يعني افرادي كه در اين بررسي سن بالاتري داشتند، آگاهي بيشتري نسبت به نوواژه هاي مصوب فرهنگستان از خود نشان دادند. بين متغير دانش با سن و تحصيلات نيز رابطة مثبت ديده شد، به اين ترتيب كه افراد با سن بيشتر و تحصيلات بالاتر، مهارت بيشتري در به كاربردن نوواژه ها داشتند. مقايسة بين سه استان مذكور از لحاظ ميزان متغيرهاي معياري تفاوت چندان معني داري را نشان نداد. به اين ترتيب پذيرشگرهاي بالقوه در هر سه استان ميزان نسبتأ يكساني از متغيرهاي آگاهي، ارزيابي، دانش و كاربرد را دارا بوده اند.از مجموع نتايج اصلي و فرعي اين تحقيق اين نتيجة كلي گرفته شد كه برمبناي مدل كوپر فرهنگستان به عنوان بزرگترين نهاد برنامه ريز زباني و به عنوان يكي از مهمترين عوامل بالقوة تغيير،مي تواند بر متغير آگاهي اثر بگذارد و در نتيجه مهارت و دانش به كار بردن نوواژه ها را از سوي اعضاي جامعة زباني افزايش دهد. از طرفي ديگر، مي تواند بر متغير ارزيابي اثر گذارد، تا كاربرد مكرر نوواژه­ها از سوي مردم ارتقاء يابد و در نتيجه انتشار اين نوآوري هاي زباني صورت پذيرد.