تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 8/12/84

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر محمدحسن تحريريان

نام و نام خانوادگي : آرام رضا صادقي

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمدرضا طالبي نژاد

کيفيت محتواي فرهنگي از ديدگاه انگليسي به عنوان يک زبان بين المللي در ايران

چکيده

فرهنگ به عنوان يکي از رايجترين موضوعات مورد بحث در حوزه آموزش زبان انگليسي در جهان همواره به لحاظ تعريف در حال تغيير بوده است تا با نيازمنديهاي هر روزه اين علم همگام شود.با اين وجود مقوله فرهنگ در حوزه آموزش زبان انگليسي هنگامي که انگليسي به عنوان يک زبان بين المللي در نظر گرفته مي شود داراي خصوصيات ويژه اي خواهد بود.

تحقيق حاضر، در پي آن بوده است تا ابتداعاً مقوله تغيير الگويي از EFL (انگليسي به عنوان يک زبان بيگانه) به EIL (انگليسي به عنوان يک زبان بين المللي) را مورد بررسي قرار دهد و سپس بر اساس اصول EIL به مختصات جديد فرهنگ در ايران بپردازد. براي انجام اين امر توجه اين تحقيق معطوف نقاط فعال تماس زباني بوده است که در آن تاجران ايراني در ارتباط با تاجران خارجي هستند. از اين رو شرکت کنندگان در اين تحقيق 362 بازرگان ايراني فعال در تجارت خارجي بودند که بطور تصادفي از فهرست ارايه شده توسط مرکز توسعه صادرات (2005) انتخاب شدند. دراين مطالعه از3 ابزار جمع اوري اطلاعات يعني پرسشنامه، مصاحبه، و تجزيه و تحليل متن استفاده شده است. پرسشنامه که به 2 سوال اصلي اين تحقيق يعني تغيير الگويي از EFL به EIL و مشخصات فرهنگي آموزش زبان انگليسي مي پردازخت به 362 بازرگان ارايه شد. 75 نفر از اين افراد نيز جهت انجام مصاحبه به طور تصادفي انتخاب شدند. مصاحبه نيز با توجه به 2 سوال تحقيق بويژه سوال دوم به جمع آوري اطلاعات پوششي پرداخت که پرسشنامه قادر به آن نبود. در نهايت 151 متن مکاتباتي از مراکزي که اين بازرگانان در آن مشغول به فعاليت بودند شامل نامه هاي معمولي، فاکس ها، و نامه هاي الکترونيکي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. بطور کلي، اين تحقيق تغيير الگويي را از ديدگاه بازرگانان ايراني مورد تاييد قرار داد. همچنان نشان داده شد که از معدود اشارات فرهنگي، تعطيلات و مناسبت ها مانند مراسم سنتي، ملي، مذهبي، و سال نو در ميان رايج ترين موضوعات فرهنگي دربين بازرگانان ايراني قرار دارد.