تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زهره گوني بندشوشتري

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر منيژه يوحنايي

تاريخ دفاع : 6/4/86

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر احمد معين زاده- دکتر منصوره زرکوب

فراگيري پارامترهاي زبان انگليسي به عنوان زبان دوم و سوم توسط گويش وران عربي- فارسي و فارسي

چکيده

اين تحقيق بر آن است تا در افزايش سطح آگاهي علمي در حيطه نوپاي فراگيري زبان سوم سهمي ايفا نمايد. در اين راستا فراگيري دو خصيصه نحوي ساختارهاي پرسشي زبان انگليسي در چهارچوب نظريه دستوري جهاني مورد بررسي قرار گرفته است. شرکت کنندگان در اين تحقيق شامل 144 نفر زبان آموز فارسي و عربي-فارسي هستند که بعد از تعيين سطح بندگي زبان انگليسي، به شش گروه تقسيم شده و در پنج آزمون ترجمه کتبي، شفاهي، توضيح کتبي تصاوير، ارزيابي دستوري جملات وتفسير متن شرکت جستند.

براساس نتايج بدست آمده از تحليل داده ها عملکرد زبان انگليسي گروه ها در سطوح بالاي بسندگي تفاوت معناداري را با عملکرد زباني گروه ها در سطوح پايين بسندگي نشان مي دهد. اما تفاوت معناداري بين عملکرد زبان انگليسي زبان آموزان يک زبانه و دوزبانه انگليسي مشاهده نگرديد. با توچه به اين نکته که جملات سوالي در زبان عربي ولي نه در زبان فارسي دو خصيصه نحوي ساختارهاي پرسشي انگليسي را در بر مي گيرد، فرضيه نقصان مشخصه هاي مقوله هاي کاربردي پيش بيني مي کند که خصيصه حرکت پرسش واره براي فراگيران فارسي زبان هنگام يادگيري زبان انگليسي قابل دسترس نباشد. در حاليکه فراگيران عربي-فارسي از جنين مزيتي برخوردارند. اما نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که فراگيران عربي- فارسي از دانش نحوي خود استفاده بهينه نکرده اند زيرا عملکرد زباني انگليسي آنها تفاوت معنا داري را با زيرا عملکرد زباني انگليسي فراگيران فارسي زبان نشان نمي دهد. اما تفسير نتايج از نقطه نظر فرضيه انتقال کامل/ دسترسي کامل در فراگيري زبان غيرمادري حاکي از آن است که پارامترهاي زبان دوم نيز مي تواند همچون زبان اول در شکل گيري دانش نحوي زبان سوم موثر باشد.

در مجموع اين نتايج را نمي توان از نقطه نظر عدم دسترسي به خصيصه هاي نحوي هنگام يادگيري زبان غير مادري در بزرگسالي تفسير نمود. در حاليکه مي توان ادعا کرد که ديگر عوامل نحوي مانند عدم همخواني زبان/هاي پيشينه با زبان مقصد ممکن است در روند يادگيري زبان دوم وسوم دخيل باشد.

كليد واژه: فراگيري زبان- فرضيه نقصان مشخصه هاي مقوله هاي کارکردي- فرضيه انتقال کامل/ دسترسي کامل- حرکت هسته- حرکت پرسش واره- فراگيران يک زبانه فارسي- فراگيران دو زبانه عربي- فارسي.