تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمود هاشميان

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمدرضا طالبي نژاد

تاريخ دفاع : 22/3/86

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر حسين وحيد دستجردي

رواني مفاهيم و توانش استعاري در زبان دوم

چکيده

رواني مفاهيم و توانش استعاري توجه بسياري از محققان زبان دوم را به خود جلب کرده است. از جمله اين محققان دانسي (1992، 1995، 2003) و جانسون و روزانا (1993) هستند که ادعا دارند زبان استعاري در برنامه ريزي زبان دوم نبايد به فراموشي سپرده شود. هدف آنها اين است که در زبان آموزان توانشي بيشتراز نوع ارتباطي-کاربردي بوجود آورند تا توانشي دستوري-سنتي. اين رساله گزارشي است از تحقيقي برتکوين و توسعه رواني مفاهيم و توانش استعاري در زبان آموزان رشته زبان انگليسي. ابتدا، گروهي از زبان آموزان رشته زبان انگليسي (شامل:95 دانشجوي ترم اول، 92 دانشجوي ترم سوم، 139دانشجوي ترم پنجم و 90 دانشجوي ترم هفتم) بصورت تصادفي انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. هدف از آزمون اين بود تا مشخص شود آيا اين زبان آموزان در مورد مفاهيم زبان انگليسي و استعارات آن دانش کافي دارند يا نه . نتيجه آزمون مشخص نمود تقريبا تمامي اين زبان آموزان فاقد چنين دانشي هستند. همچنين، تجزيه و تحليل نوشته هاي ايشان مشخص نمود که نوشته هاي اين دانشجويان از لحاظ تراکم استعاره اي در سطح بسيار پائيني قرار دارد. يافته هاي اين تحقيق در حقيقت ادعاي اصلي دانسي (1992) را تقويت مي کند: اينکه زبان آموزان بعد از گذشت 3 يا 4 سال زبان آموزي لزوما دانش مفاهيم و توانش استعاري خود را تقويت نمي نمايند.

سپس گروه ترم پنجم (139 دانشجوي ترم پنجم) که به 3 گروه متفاوت از لحاظ بسندگي زبان تقسيم شده بودند در تحقيقي 6 ماهه شرکت کردند که در آن اين زبان آموزان به روشهاي مختلف در معرض مفاهيم و استعارات زبان انگليسي قرار گرفتند. نتايج بدست آمده بعد از پايان تحقيق نشان داد که اين زبان آموزان دانش مفاهيم و توانش استعاري خود را به حد زيادي بسط داده و نيز نوشته هاي آنها بيانگراين واقعيت بود که از لحاظ تراکم استعاره اي تقريبا مشابه نوشته هاي بومي زبانان است. به عبارتي ديگر، نتايج اين تحقيق بيانگر اين نکته است که امکان دارد رواني مفاهيم و توانش استعاري را در برنامه زبان آموزي زبان دوم قرار داده و آن را بسط و توسعه داد. نهايت اينکه، اطلاعات بدست آمده همچنين نشان مي دهد ميان رواني مفاهيم و توانش استعاري ارتباط نسبي وجود دارد.

همچنين، يک سري از کتابهاي انگليسي نوشته شده جهت زبان آموزان فارسي زبان انتخاب و تراکم استعاره اي آنها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در همين راستا، يک سري متن اصيل نوشته شده توسط بومي زبانان انتخاب و تراکم استعاره اي آنها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مقايسه اين دو نوع متن انگليسي (يعني، متون نوشته شده توسط غير بومي زبانان و متون اصيل نوشته شده توسط بومي زبانان) نشان داد که متون نوشته شده توسط غير بومي زبانان از لحاظ تراکم استعاره اي در حد بسيار پائيني مي باشد و اصلا قابل مقايسه با متون اصيل نوشته شده توسط بومي زبانان نيست! در نتيجه، اين عامل خود مي تواند دليلي باشد بر اينکه چرا نوشته هاي زبان آموزان از لحاظ تراکم استعاره اي قابل مقايسه با نوشته هاي بومي زبانان نمي باشد.

کليد واژه ها: استعاره، رواني مفاهيم، توانش استعاري، تراکم استعاره اي