تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مسعود خليلي ثابت

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر منيژه يوحنايي

تاريخ دفاع : 16/11/85

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا طالبي نژاد

بررسي ارتباط بين فراگيري خوشه اي ويژگيهاي نحو- پارامترهاي فاعل اجباري/ تهي و سطوح بسندکي در زبان انگليسي به عنوان زبان دوم

چکيده

اين رساله در نظر دارد فرايند يادگيري ويژگيهاي خوشه اي مرتبط با نحو- پارامترهاي فاعل اجباري/تهي و سطوح بسندگي در زبان انگليسي به عنوان زبان دوم را توسط فراگيران فارسي زبان بررسي نمايد. تحقيقات نشان مي دهد که در فر اگيري زبان اول همبستگي هاي مشخصي بين پديده هاي زباني ظاهراً غير مرتبط وجود دارد که درچارچوب نظريه "همه شمول و نيمه شمول" به عنوان تاثير خوشه ايي يک پديده نحوي بر پديده هاي ديگر تعبير مي شود. براي نمونه شواهد و قرايني وجود دارد که در زبان آلماني فراگيري مطابقت فاعل – فعل با کاهش کاربرد (نادرست) فاعل تهي همراه است. در همين راستا بحث ها و دلايلي مطرح شده است مبني بر اينکه چنين مکانيزم ذهني براي پردازش نحو زبان دوم نيز فعال است. بنابراين مقاله تحقيقي حاضرگزارشي است ازمراحل اجرا و نتايج يک آزمون انگليسي قضاوت دستوري و يک آزمون ترجمه از فارسي به انگليسي که فرايند هم آيي و همنشيني ويژگيهاي مرتبط بانحو- پارامترهاي فاعل اجباري/تهي در زبان دوم رامورد ارزيابي قرار مي دهد. برخي از اين ويژگيها عبارتند از فاعل آشکار، تقدم فاعل بر فعل در جملات خبري و نقش بازدارنده ضميرموصولي (که) براي حرکت فاعل بند وابسته.در اين تحقيق 120 فراگير زبان انگليسي(که زبان مادري آنهافارسي مي باشد) در سه گروه متفاوت از نظر سطح بسندگي زبان دوم شرکت کردند. به علاوه هر سطح بسندگي شامل دوزير گروه از نظر سن شروع به ياد گيري زبان دوم است که از آنها به عنوان فراگيران زود هنگام و دير هنگام ياد مي شود.

نتايج اين بررسي نشان مي دهد که ويژگي هاي نحوي مرتبط با پارامترهاي فاعل اجباري/تهي بطور تقريبا کاملي در فراگيران پيشرفته زبان دوم و به نسبت کمتري در فراگيران مبتدي و متوسط زبان دوم هم آيي و همنشيني دارند که اين خود بيانگر اهمييت و نقش سطح بسندگي در نحوه پردازش درون داد زبان دوم از سوي افراد دوزبانه مي باشد. اين نکته نيز بايد اضافه شود که در زيرگروه هاي سني مربوط به هر گروه تفاوت عمده ايي از لحاظ هم آيي و همنشيني ويژگيهاي نحوي مورد بحث مشاهده نشده است.

واژگان کليدي: تأثيرخوشه اي، همبستگي هاي رشدي ،تنوع پارامتريک، نحو-پارامتر، فاعل اجباري/تهي، سطوح بسندگي در زبان دوم