تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : گيتي موسي پورنگاري

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمدرضا طالبي نژاد

تاريخ دفاع : 20/12/85

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر اکبر افقري

تاثير بكارگيري استرات‍‍‍‍زي مفاهيم ذهني (concept mapping) بر نگارش انگليسي و بر خود تنظيمي (self-regulation) فراگيران ايراني رشته زبان انگليسي

چکيده

تحقيق حاضر به بحث و بررسي پيرامون سه موضوع مي پردازد: 1- آيا بكارگيري مفاهيم ذهني (concept mapping) در نگارش انگليسي در پيشرفت مهارت نوشتاري دانشجويان ايراني موثر است.2- آيا آموزش بكارگيري مفاهيم ذهني در نگارش انگليسي در خود تنظيمي(self-regulation) دانشجويان ايراني موثر است. 3- آيا ارتباطي بين خود تنظيمي و نگارش انگليسي در دانشجويان ايراني وجود دارد. بدين منظور در تحقيق حاضر ، شصت نفر از دانشجويان كارشناسي زبان انگليسي دانشگاه سيستان و بلوچستان انتخاب شدند. در ابتدا آزمون بسندگي ميشيگان براي تعيين سطوح مختلف شركت كنندگان اجرا گرديد. بر اساس نتايج آزمون ميشيگان ، فراگيران به سه گروه ضعيف ، متوسط و خوب تقسيم شدند. دانشجويان با سطح متوسط در اين تحقيق شركت كردند. سپس آنها بطور تصادفي و به تعداد مساوي به دو گروه شاهد و تجربي ، هر يك متشكل از سي نفر تقسيم شدند. در گروه شاهد، آموزش نگارش انگليسي به شيوه سنتي و بدون بكارگيري مفاهيم ذهني بود. در گروه تجربي ، فراگيران نگارش انگليسي را با استفاده از بكارگيري مفاهيم ذهني آموختند. ابزار تحقيق مشتمل بر دو آزمون بود: 1- پرسشنامه براي تعيين و ارزشيابي خود تنظيمي دانشجويان (Printrich et al., 1991)ء2- آزمونهاي نگارش كه در مورد موضوعات مختلف بود. آزمونها داراي دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون براي مقايسه نتيجه اين دو روش تدريس بودند. نتايج حاصله از اين آزمونها با روش آماري تحليل كواريانس (ANCOVA) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصله از اين تحقيق نشان داد كه 1- بكارگيري مفاهيم ذهني در پيشرفت نگارش انگليسي دانشجويان ايراني موثر است. 2- بكارگيري مفاهيم ذهني در خود تنظيمي دانشجويان در نگارش انگليسي موثر است. 3- بين خودتنظيمي دانشجويان و نگارش انگليسي آنها همبستگي معناداري وجود دارد.