تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمدرضا شمس

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر منصور کوشا

تاريخ دفاع : 12/7/85

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا طالبي نژاد

بررسي انتقادي گفتمان روزنامه هاي انگليسي

چکيده

پژوهش حاضر به بررسي تصوير ارائه شده از برنامه ايران در خبرهاي تعدادي از روزنامه هاي کشور انگليس مي پردازد. به منظوربررسي نوع تصوير ارائه شده و تعيين رويکرد ايدئولوژيک احتمالي اين روزنامه ها به برنامه هسته اي ايران ، گفتمان خبرهاي چاپ شده در اين روزنامه ها درباره برنامه اتمي ايران با استفاده از الگوي تجزيه و تحليل انتقادي کلام برگرفته از الگوي پيشنهادي ون دايک (1998) و همچنين نظريه گذرائي هاليدي (1985) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نتايج طبقه بندي گرديد. نتايج تجزيه و تحليل انجام شده نشان مي دهد که روزنامه هاي مورد نظر با بکار بردن برخي استراتژيهاي گفتمان عموما تصويري منفي از برنامه هسته اي ايران به خواننده ارائه مي دهند. نتايج بدست آمده همچنين مويد با تصويري غير واقعي و در بر گيرنده بينش و نگرش فکري صاحبان اين رسانه ها نسبت به اين وقايع مي باشد. با توجه به استفاده وسيع و گسترده از مطبوعات توسط افراد جامعه و همچنين در محيطهاي آموزشي، پژوهش حاضر در راستاي درک و فهم بهتر نقش زبان در شکل گيري نگرش خوانندگان صورت پذيرفته است.